Naar de inhoud

ANBI Logo

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

zaterdag 8 oktober 2011

Locatie: Amersfoort, Wilhelminalaan 5

Tijdstip: 13:00-16:00

Beste leden,

Het bestuur van de ME/CVS Vereniging roept u hierbij op de ledenvergadering bij te wonen.

De ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur waarvan de bestuursleden door de ledenvergadering op 11 juni 2011 zijn benoemd. Op 11 juni 2011 is de heer G. den Broeder, die alleen het bestuur vormde, door de ledenvergadering ontslagen. De heer Den Broeder gedraagt zich echter nog steeds alsof hij voorzitter van de vereniging is. Dit kan bij de leden verwarring wekken. Om verdere verwarring te voorkomen belegt het bestuur een nieuwe ledenvergadering waarin met inachtneming van de statuten een nieuw bestuur voor de statutaire periode van drie jaar wordt benoemd.

Het is voor de vereniging erg belangrijk dat alle leden tijdens deze ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Leden die niet in staat zijn de ledenvergadering bij te wonen kunnen vooraf een ander lid machtigen namens hem/haar aan de stemming deel te nemen. U treft hiervoor een volmachtformulier aan (zie pagina 7). De mogelijkheid om via skype mee te vergaderen wordt nog onderzocht.

De Wilhelminalaan bevindt zich recht tegenover de hoofduitgang van Station Amersfoort CS. De vergaderlocatie is ongeveer 500 meter verwijderd van het station. In verband met de te verwachten opkomst en de capaciteit van de zaal stellen wij het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt via mecvsvereniging11@gmail.com. U kunt zich ook telefonisch aanmelden: 06-19710184 of 073-6425864.

Bijgaand treft u de volgende stukken aan:

  • de agenda;
  • een toelichting op de agenda;
  • conceptnotulen de ledenvergaderingen d.d. 6 november 2010, 26 maart 2011 en 11 juni 2011;
  • profielschetsen kandidaat-bestuursleden;
  • een stemformulier;
  • een volmachtformulier.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ME/CVS Vereniging

AGENDA

1.    Opening

2.    Aanwijzing voorzitter en secretaris van de vergadering

3.    Het instellen van een stemcommissie

4.    Mededelingen en ingekomen stukken

5.    Vaststelling agenda

6.    Notulen ledenvergadering d.d. 6 november 2010

7.    Notulen ledenvergadering d.d. 26 maart 2011

8.    Notulen extra ledenvergadering 11 juni 2011

9.    Bekrachtiging (voor zover vereist) van het ontslag van de heer G. den Broeder als (voormalig) bestuurslid door de algemene vergadering van 11 juni 2011 en subsidiair besluit tot ontslag van de heer G. den Broeder als bestuurslid van de vereniging.

10.    Besluit dat de heer G. Den Broeder alle bescheiden, administraties, codes en wachtwoorden en al wat vermeld in een brief van een advocaat aan hem van 7 september 2011 uiterlijk 13 oktober 2011 tegen bewijs van ontvangst aan bestuursleden van de vereniging overdraagt.

11.    Kandidaatstelling en verkiezing bestuursleden
a. Toelichting op de voordracht
b. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kandidaten.
c. Verkiezing van de bestuursleden (stemming en benoeming.

12.    Lopende projecten en plannen

13.    Internationale Consensus Criteria (discussie)

14.    Rondvraag

15.    Sluiting

LET OP U hebt wellicht een uitnodiging van de heer Den Broeder ontvangen voor een bijeenkomst op 7 oktober aanstaande, die bij hem thuis gehouden zal worden. Deze uitnodiging is als mogelijke oproep voor een ledenvergadering niet rechtsgeldig omdat de heer Den Broeder sinds 11 juni 2011 geen bestuurslid meer is en dus na zijn ontslag als bestuurslid niet meer bevoegd een ledenvergadering bijeen te roepen.

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften