Naar de inhoud

ANBI Logo

Handleiding voor de herkeuring

Bij de WAO-(her)keuring staat veel op het spel. De ervaring leert dat een goede voorbereiding een positieve invloed kan hebben op het resultaat. De brochure 'Handleiding voor de (her)keuring', een uitgave van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, kan daarbij helpen.

Met 60 tips en 10 bijlagen, onder andere met adviezen voor het invullen van de vragenlijst van het UWV, over de Functionele Mogelijkhedenlijst, de dubbele keuring en de diagnosecodes die het UWV gebruikt. (87 pagina's).

Voor een overzicht van deze en andere brochures van de Steungroep surft u naar het brochureoverzicht op hun site.

Brief Minister De Geus aan UWV over ME/CVS bij keuringen

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: 29 april 2005
URL: http://docs.szw.nl/pdf/35/2005/35_2005_3_7362.pdf

De Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Dhr. Dr. J. M. Linthorst
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Geachte heer Linthorst,

Naar aanleiding van de motie van het lid Vendrik c.s. over de beoordelingvan CVS/ME geef ik u hierbij de betreffende kaders aan.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een WAO-uitkering wordt geen gebruikgemaakt van het begrip 'officieel erkende aandoening', waarvan in de motie melding wordt gemaakt. Bij de WAOkeuring is het wettelijk criterium: "Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschapof bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring,ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen."

Het onderzoek van de verzekeringsarts, ook bij moeilijk objectiveerbare klachten, moet volgens het Schattingsbesluit aan de volgende vereisten voldoen:

"1.
a. de gebruikte onderzoeksmethoden, argumentatie, bevindingen en conclusies van het verzekeringsgeneeskundige onderzoek worden schriftelijk vastgelegd;
b. een door een andere verzekeringsarts uitgevoerd verzekeringsgeneeskundig onderzoek zal tot dezelfde bevindingen en conclusies kunnen leiden;
c. de redeneringen en conclusies van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek zijn vrij van innerlijke tegenspraak.

2.
De vaststellingen en het onderzoek geschieden aan de hand van algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethoden die gericht zijn op het kunnen vaststellen van ongeschiktheid tot werken als gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling."

Voor cliënten die hun klachten duiden of geduid zien als CVS/ME betekent dit dat voor hen noch een WAO-uitkering is gegarandeerd noch dat zij van eenuitkering zijn uitgesloten. Er is sprake van een individuele beoordeling.

Hoogachtend,

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)

Steun de ME en CVS Vereniging

U kunt de ME en CVS Vereniging steunen door een link op te nemen op uw eigen pagina. Of nog beter plaats de onderstaande banner:

Steun de ME en CVS Vereniging - Plaats een banner

De code voor het opnemen van de banner is als volgt:

<a href="http://www.me-cvsvereniging.nl/" title="Verwijzing naar de site van de ME en CVS Vereniging">
 <img src="http://www.me-cvsvereniging.nl/images/banner-me-cvs-vereniging.jpg" alt="Banner van de ME en CSV Vereniging">
</a>

De code voor het opnemen van een link is:

<a href="http://www.me-cvsvereniging.nl/" title="Verwijzing naar de site van de ME en CVS Vereniging">ME en CVS Vereniging</a>

Kamermeerderheid fluit Hoogervorst terug over vermoeidheidsziekten

Bron: Persbericht Groen Links
Datum: 26 april 2005

De Tweede Kamer steunde vandaag een motie van Kees Vendrik die chronische vermoeidheid (ME/CVS) officieel erkent als ziekte. Het geldt daarmee ook als officieel erkende ziekte in het kader van de WAO keuringen. GroenLinks is blij dat de Kamer de regering heeft willen corrigeren. Dit geeft duizenden mensen duidelijkheid en houvast.

Verzekeringsartsen lijken onzorgvuldig te opereren bij het beoordelen van ME/CVS-patiënten in het kader van de (herbeoordeling voor de) WAO. In plaats van een strikt individuele claimbeoordeling generaliseren sommige artsen (Met ME kun je gewoon werken, is geen ziekte etc.) Ook minister Hoogervorst ging enige tijd de mist in door te stellen dat hij ME/CVS niet als ziekte beschouwt. Daarmee week hij af van het standpunt van de Gezondheidsraad om ME/CVS in de praktijk wel degelijk te erkennen als ziektebeeld. Zeker nu duizenden mensen met een WAO-uitkering onder de 50 jaar versneld worden herkeurd, is het van groot belang dat de politiek een duidelijk signaal afgeeft.

Dat heeft de Tweede Kamer vandaag gedaan. Een motie van Kees Vendrik van GroenLinks (28 333, nr. 56) werd ondersteund door de gehele oppositie én regeringspartij D66. Deze motie stelt dat ME/CVS een officieel erkende ziekte is en als zodanig in de keuring voor de WAO moet worden beschouwd. Verzekeringsartsen mogen mensen dus niet op voorhand een WAO-uitkering weigeren als zij CVS/ME hebben. Zoals bij alle ziektebeelden moet een verzekeringsarts voor de WAO vaststellen wat de feitelijke beperkingen van mensen zijn. Het is niet relevant welk ziektebeeld daaraan ten grondslag ligt.

Minister Hoogervorst is nu teruggefloten. ME/CVS is een officieel erkende ziekte. Dit was overigens allang zo: toenmalig Staatssecretaris Linschoten liet al in 1995 de Kamer weten dat in de WAO-keuringspraktijk ME/CVS conform de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie als ziektebeeld erkend wordt (Alle lidstaten van de WHO zijn hieraan gebonden. Dat geldt dus ook voor Nederland. ME is voor Nederland dan ook een erkende ziekte). In het Kamerdebat over het rapport van de Gezondheidsraad én in het debat over de herkeuringen van WAO-ers bleken de betrokken bewindslieden (Hoogervorst en De Geus) niet bekend met de uitspraak van Linschoten. Merkwaardig genoeg wilden ze deze lijn niet bevestigen. Dat is nu alsnog met de Kameruitspraak rechtgezet.

Mensen met CVS/ME weten nu waar ze aan toe zijn: ook zij horen normaal bij de WAO-keuring te worden behandeld en niet op voorhand te worden uitgezonderd. De motie vraagt minister de Geus deze heldere lijn zo snel mogelijk aan alle verzekeringsartsen van het UWV te melden.
 

Kees Vendrik (Tweede Kamerlid Groen Links)

Moties Tweede Kamer inzake ME/CVS

28 April 26 april 2005 worden 2 moties betreffend ME/CVS in relatie tot de herbeoordeling WAO behandeld. De moties zijn ingediend door de kamerleden Vendrik (Groenlinks), Bussemaker (PvdA) en De Wit (SP).

URL's

Petitie tegen herkeuring

Het WAO-cafe is overgegaan tot het verzamelen van handtekeningen tegen de herkeuringen zoals die nu gedaan worden. Dit onder andere na de uitzending van Zembla, afgelopen donderdag.

Zoals te verwachten leidt de herkeuringsoperatie bij de betrokkenen tot heftige emoties. Tot nu toe is meer dan helft van de mensen die een herbeoordeling hebben ondergaan hun uitkering volledig kwijt geraakt. Hun gezondheidstoestand is echter niet veranderd. Via de WW belanden deze mensen uiteindelijk in de bijstand. Welke werkgever zit tenslotte te wachten op een medewerker die ziek is?

Meer informatie over de actie: "Teken voor een rechtvaardige WAO: Stop de eenmalige herbeoordeling"

Voor de mensen die rechtsreeks willen mailen: petitie@waocafe.nl

Dieetgoeroe

Programma: Radar (TROS)
Uitzending: maandagavond om 20.25 uur

Herhaling: dinsdagochtend om 11.25 uur
Zender: Nederland 2

-----

Thema: Dieetgoeroe

-----

Een dieetexpert heeft een voedingsadvies ontwikkeld dat je onder meer van de darmziekte Crohn of de ziekte ME af kan helpen. Deze dieetgoeroe is niet goedkoop, een simpel voedingsadvies kost 200 Euro. Maar wat krijg je daar eigenlijk voor?

-----

URL's

Nieuwe inschrijving

Op 15 april 2005 hebben we de vereniging zelf opnieuw ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. De volledige naam luidt:

ME en CVS Vereniging

met als voorlopig bestuur:

  Rico Landman (voorzitter)
  Eelco van Tuyll (secretaris)
  Guido den Broeder (penningmeester)

correspondentieadres:

ME en CVS Vereniging
Kortenhorststraat 23
8015 BW  Zwolle

De eerste Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2005, Wereld-ME-dag, in de aula van de  [[popup:amersfoort-wilhelminalaan.gif:Wilhelminalaan 5 te Amersfoort::left:1]], recht tegenover de hoofduitgang van Amersfoort CS op ca. 400 meter, en wel van 11.00 tot 13.00 uur.

Nadere informatie volgt.

Uitspraak Kort Geding

De Rechtbank Utrecht heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat wij met ruim 40 patiënten hadden aangespannen tegen de bestuursleden van de in 2004 opgerichte ME/CVS-Vereniging (tevens bestuursleden van de ME Stichting).
De rechtzaak had tot doel om de ledenlijst te verkrijgen, en/of de bestuursleden te dwingen zelf een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven, opdat er een nieuw verenigingsbestuur kon worden gekozen.

Het is een zeer merkwaardige uitspraak geworden, niet in het minst door een plotselinge ommezwaai in het standpunt van de gedaagden.

De bestuursleden stelden namelijk opeens, dat er weliswaar een vereniging was opgericht, maar dat die slechts 4 leden had, te weten de gedaagden zelf. Dat de donateurs die zich als lid hadden aangemeld al die tijd als leden waren toegesproken en behandeld, tot en met lidnummers en stemrecht op algemene ledenvergaderingen aan toe, ach, dat was slechts een
kwestie van slordig taalgebruik. Er zouden pas per 1 januari 2005 daadwerkelijk leden worden geaccepteerd.

Bovendien was de vereniging inmiddels allang ontbonden, zei men. Dat men bij allerlei organisaties zelfs vandaag nog als vereniging en niet als stichting staat ingeschreven, moeten we dan kennelijk maar over het hoofd zien.

Zonder enige aandacht voor het overweldigende bewijs, inclusief de bestuursmededelingen in MEdium ("Beste leden ..."), dat er toch iets anders was gebeurd dan wat men nu claimt te hebben bedoeld, is de rechtbank hierin meegegaan. In de uitspraak wordt de stichting flink gekapitteld over 'ongelukkige presentatie' enzo, maar zonder leden is er uiteraard geen ledenlijst, en zonder vereniging geen vergadering, kortom, onze eisen zijn door de rechtbank afgewezen.

De vraag, wat er werkelijk was gebeurd, vond de rechtbank dus niet interessant, terwijl daar toch het voorgelegde conflict over ging. Een vreemde gang van zaken, die ongetwijfeld nog een staartje gaat krijgen voor de rechter in kwestie Er is besloten om geen verdere stappen te zetten in die richting en  we richten ons nu vooral op de interne zaken.

Ondertussen is een uitspraak niettemin een uitspraak, al rijst de vraag wie hier nu het meest heeft verloren: de patiënten, die nog steeds niet van elkaars bestaan mogen weten (we mochten eens een vuist willen maken, samen!), of de stichting, nu deze zo te kijk is gezet.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften