Naar de inhoud

ANBI Logo

Oproep

Met uw hulp trachten wij de ledenlijst van de ME/CVS-Vereniging te reconstrueren. Als we weten wie er lid zijn -of willen worden-, kunnen we zelf een nieuwe Algemene Leden Vergadering organiseren, waarop een nieuw bestuur kan worden gekozen. Bent u lid, of kent u leden, geef dit dan aan ons door via de link in de linkerkolom ('Lid worden'). Zegt het voort!

ME/CVS-vereniging, aangenaam!!!

Vandaag ben ik, samen met een tweetal helpers, naar een in arbeids- en ondernemersrecht gespecialiseerd jurist geweest. Daar is in ieder geval vast komen te staan dat de ME/CVS-vereniging wel degelijk opgericht is. De feiten:

  • De ME/CVS-vereniging is een informele vereniging met beperkte juridische bevoegdheden, omdat er nog geen statuten zijn vastgelegd bij de notaris.
  • De oprichting van de ME/CVS-vereniging is formeel bekrachtigd door de eerste algemene ledenvergadering (het houden van de ALV maakt de vereniging legitiem).
  • De ME/CVS-vereniging kan -zonder toestemming van de ALV- niet door het bestuur worden ontbonden.

We hebben dus een ME/CVS-vereniging!!!!! Tot zover. Nu te moe om de rest van het verhaal te doen, wellicht na het weekend meer nieuws hierover.

Wat wil de werkgroep?

In principe wil de werkgroep zorgen dat er een goed opgetuigde vereniging komt. Dat kan met een nieuw op te richten vereniging, maar bij voorkeur met de al opgerichte ME/CVS-vereniging (ivm logische opvolging van de ME-Stichting). Om de zaken helder te houden, willen we een vereniging die dezelfde basis heeft als de ME/CVS-vereniging had bij aanvang van de ALV, inclusief doelstellingen. De mogelijkheden voor democratische besluitvorming zullen worden uitgebreid. Daarna kunnen de leden via de ALV (of een commissie) de vereniging vorm gaan geven naar hun wensen, dus verder gaan waar ze 16 november zijn tegengehouden. Wij gaan ons niet buigen over vraag ME, CVS of ME/CVS, uitspraken doen over CGT en dat soort zaken. Dat mag –wat ons betreft– een Algemene Ledenvergadering (of een daardoor benoemde commissie) straks gaan doen. Wij zijn geen benoemd bestuur en dus gaan we ons ook niet inhoudelijk met beleidszaken bezighouden. Helaas kosten de stappen veel tijd en inspanning. Wij hopen en verwachten dat we er desondanks uit gaan komen.

Voortgangrapportage

Opdracht De gevolgen van de ontstane crisissituatie te onderzoeken en aansluitend naar een oplossing zoeken, daarbij trachtend om de dialoog met het bestuur van de ME-Stichting snel weer te openen. Onderzoek Na het raadplegen van de Kamer van Koophandel, is allereerst langs alle mogelijke wegen getracht om in gesprek te komen met het teruggetreden bestuur. Daarbij stuitten wij helaas op een volledige blokkade. Vervolgens hebben wij globale juridische informatie ingewonnen. Crisissituatie in kaart Sinds 12 mei 2004 bestaat er een ME/CVS-Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging heeft ca. 4700 leden, maar geen bestuur. De werkgroep kan op geen enkele wijze in de plaats treden van een bestuur. Alleen een nieuwe ALV kan de vereniging weer doen ontwaken. Praktische probleem daarbij is dat wij niet beschikken over de ledenlijst, omdat de ex-bestuursleden (thans allen nog bestuurslid van de ME Stichting) tot op heden weigeren deze informatie te overleggen, hoewel men daar wettelijk toe is verplicht. Mogelijke oplossingen

  1. Het komt alsnog tot een dialoog met het bestuur van de ME-Stichting. We onderzoeken alternatieve mogelijkheden om dit te bereiken. Donderdag 16 december hebben wij daarom een afspraak met een gespecialiseerde deskundige om de feiten helder te krijgen voor verdere stappen. Een eerdere afspraak met een jurist gaf onvoldoende duidelijkheid over de ontstane situatie. Nadere mededelingen over het raadplegen van de juristen volgen later.
  2. Juridische actie, in de eerste plaats om het ledenbestand te verwerven. Lukt dat, dan kan een nieuwe ALV worden uitgeschreven, waarna tijdens de ALV een nieuw bestuur kan worden gekozen. De aangepaste statuten kunnen daar worden vastgesteld, inmiddels hebben wij de concept-statuten van de ME/CVS-vereniging zodanig aangepast, dat deze voldoende democratische grondslag hebben om de vereniging ook daadwerkelijk te kunnen laten functioneren.
  3. Een nieuwe vereniging oprichten: omdat de ME-Stichting reeds een serie van domeinnamen had geclaimd hebben wij met spoed de domeinnaam mevereniging.nl vastgelegd. Tevens hebben wij het besluit genomen om per 1 januari 2005 een nieuwe vereniging op de rails te zetten. Dit besluit zal uiteraard weer worden ingetrokken als het mogelijk is om met de bestaande ME/CVS-vereniging verder te gaan. De stap is met name gezet om op alle mogelijke ontwikkelingen voorbereid te zijn.

Ledenlijst

Vandaag heb ik via het e-mail adres van de ME/CVS-vereniging wederom verzocht de gegevens van de leden te verstrekken. Guido deed dit eerder al op 23 november, waarbij het verzoek per telefoon, fax, e-mail en TPG-Post is gedaan. Tot op heden nog geen ledenlijst mogen ontvangen.

TV-uitzending

Er is bijna geen kwaal meer of er is wel een behandeling voor. In de vorige eeuw heeft de medische wetenschap een triomftocht gemaakt die minstens zo ingrijpend geweest is als de industriële revolutie. Maar het heeft ook gemaakt dat iedereen die iets mankeert, een behandeling eist. Inmiddels is het medische systeem vrijwel helemaal ingericht op het vervullen van die wensen, met als gevolg dat aan de ene kant dat de gezondheidszorg onbetaalbaar is geworden en dat aan de andere kant elke onvrede en elk ongemak de naam van een ziekte moet hebben. Dokter, u maakt me ziek! gaat over mensen die aanlopen tegen èn meewerken aan het verschijnsel dat veel ziekte gedrag is en verzoorzaakt wordt door behandelaars en maatschappij.

Titel: Dokter u maakt me ziek!
zondag 12 december 2004 21:00 Net 3
zaterdag 18 december 2004 14:40 Net 3 (Herhaling)

Naar de website van Tegenlicht

CMS (pivot) werkt

Zo, Pivot draait. Dat maakt het up-to-date houden van de informatie gemakkelijker voor ons. De vormgeving komt nog wel. Dat heeft nu even geen prioriteit.

Webpagina in de lucht

De website is in de lucht! Er wordt momenteel gewerkt aan een versie met een CMS, zodat we makkelijk nieuwe informatie kunnen plaatsen. Op die manier kunnen we jullie beter informeren. Toch wilden we jullie de belangrijkste informatie niet onthouden en hebben daarom deze tijdelijke versie geplaatst.

Oprichten ME-vereniging

Naar aanleiding van de dramatisch verlopen ALV van de ME/CVS-vereniging en de afwikkeling daarvan is besloten over te gaan tot het oprichten van een nieuwe vereniging. Het opzetten van deze vereniging gebeurt naast de activiteiten die er momenteel nog steeds zijn om te proberen in gesprek te komen met de ME-Stichting. Mocht alle inzet om de ME/CVS-verenigng voor te zetten mislukken, dan zijn we in ieder geval klaar om verder te gaan. Met nadruk willen wij hier aangeven dat deze beslissing genomen is door de werkgroepleden, niet door de ALV. Op dit moment de volgende activiteiten plaats: * Het opzetten van een (voorlopige) website. * Het uitbreiden en raadplegen van contacten. * Het inwinnen van juridisch advies. * Het maken van statuten. Wij streven ernaar om de nieuwe vereniging op 1 januari 2005 van start te laten gaan. Als later mocht blijken dat we verder kunnen met de ME/CVS-vereniging (feitelijke oprichtdatum: 12-5-2004) dan zal de oprichting van de ME-vereniging worden stopgezet. De bestaande ME/CVS-vereniging heeft al een zekere legitimiteit, er zijn leden en er zijn twee ledenvergaderingen geweest. Bovendien kan niemand eraan twijfelen dat deze vereniging de opvolger van de ME-Stichting als patiëntenorganisatie is. Als u het eens bent met deze activiteiten en (vrijblijvend) steun wilt betuigen, dan kan dat. klik op deze link: ik steun de ME-vereniging

Notulen ALV

Dit verslag is niet van mijn hand, maar door een vrijwilliger uit de Regio Gelderland. Het verslag is tevens te vinden op het ME-Platform.

Beste regiovrijwilligers,

Ik heb een verslag geschreven van de Algemene Ledenvergadering 2004 en verstuurd aan de Huiskamergroepleden regio Arnhem. Ik wil jullie dit verslag niet onthouden. Lees en huiver (eventueel of desgewenst).

Gisteren, 16 november 2004, is de tweede Algemene Ledenvergadering van de ME/CVS-Vereniging in oprichting, gehouden in Utrecht. Ik ben er naar toe gegaan. Peter, Elly en Marietje (die mij gelukkig met de auto heeft opgehaald en thuisgebracht) waren er ook.1. Na de opening waarbij de voorzitter iedereen welkom heette, werd
geconstateerd dat er 35 aanwezige stemgerechtigde leden aanwezig waren en
dat er 5 machtigingen zijn afgegeven (waarvan er in de praktijk twee hebben
gestemd).

2.1 De voorzitter stelt namens het bestuur het zeer te betreuren dat de
redactie van Medium het ontslag heeft ingediend. Het bestuur heeft dit
echter niet als een crisis ervaren, in tegenstelling tot een groot aantal
leden. Het bestuur is op zoek naar nieuwe redactieleden. Er is al wel een
nieuwe hoofd-/eindredacteur aangesteld. Nogmaals verzekert het bestuur ons
van de continuïteit van het uitbrengen van het blad Medium.

2.2 Het ledeninitiatief (op schrift te vinden op de website
www.me-cvs-vereniging.nl bij de vergaderstukken van de 16e nov.).

Het ledeninitiatief van 5 pagina's bevat 4 punten van aanbeveling, waarover
gestemd gaat worden:
1. in elk Medium komt een ledenenquête, met wisselende thema's,
waarvan de uitkomst de basis van bestuursbeleid vomt;
2. notulen van bestuursvergaderingen worden openbaar gemaakt;
3. er komt z.s.m. een ledenraadpleging over hoe de vereniging moet
omgaan met CGT uit Nijmegen;
4. aangezien het nieuwe bestuur wantrouwen "erft" uit het verleden
zou er met een schone lei begonnen moeten worden waarbij de twee
oud-stichtingsbestuursleden per direct het bestuur zouden moeten verlaten en
worden bedankt voor hun inzet;

Bij punt 3 van het ledeninitiatief wordt een motie van o.a. leden van de St.
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en andere leden, 21 in totaal,
ingevoegd. Deze motie gaat over het gezamenlijke standpunt dat de toenmalige
ME-Stichting samen met de Steungroep zou bepalen ten aanzien van de
Cognitieve Gedragstherapie uit Nijmegen. Hiervoor is een commissie
samengesteld die dit standpunt zou formuleren. Dat is ook gebeurd. De
Steungroep heeft dit gezamenlijke standpunt, na overleg met de
ME/CVS-Vereniging naar buiten gebracht. Echter de ME/CVS-Vereniging heeft
zonder overleg een eigen standpunt naar buiten gebracht (in Medium nr. 3).
Bij de motie wordt het bestuur verzocht a.) het standpunt uit Medium 3 van
nov. 2004 terug te trekken; b.) het standpunt, door de commissie
geformuleerd, z.s.m. aan de leden ter raadpleging voor te leggen; c.) zodra
de uitkomst van deze ledenraadpleging bekend is overleg te voeren met de
Steungroep teneinde tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Hierop gaven Eelco en Rico (van het ledeninitiatief) een korte toelichting,
waarbij o.a. duidelijk werd gezegd dat punt 4 zeker niet persoonlijk naar de
twee betrokken bestuursleden is bedoeld en dat het ook niet persoonlijk
hoeft te worden opgevat.

Hierop volgde een uitgebreide discussie over CGT en het standpunt daarover
van het bestuur. Tijdens deze discussie bleek dat het bestuur de dag voor de
vergadering een brief naar de Gezondheidsraad heeft gezonden met het
standpunt van het bestuur t.a.v. CGT. Het standpunt verwoord in deze brief
wijkt eigenlijk niet veel af van het standpunt van de Steungroep. Hierover
bestond echter lange tijd een communicatiestoornis tussen het bestuur en de
leden. Het bestuur was in de veronderstelling dat de leden van haar vroeg om
zich uit te spreken als voorstander of als tegenstander van de therapie op
zich (vandaar het stuk in Medium). De leden willen echter een duidelijke
uitspraak over de claims die Nijmegen legt bij CGT, namelijk dat het de
enige bewezen werkzame therapie is met zoveel procent (n.b. ik dacht 70%)
"genezingen" als "wetenschappelijk" resultaat. Ook op de gehanteerde
criteria en de uitsluitingen bestaat veel kritiek enz. Deze kritiek is
echter grotendeels wel verwoord in de brief van het bestuur aan de
Gezondheidsraad, zij het echter niet in voor ons leden heel duidelijk
leesbare taal.

Op deze discussie volgde de stemming (bij oproeping = alle namen van de
aanwezige stemgerechtigde leden werden voorgelezen en het betreffende lid
moest dan zeggen of hij/zij voor of tegen was of zich onthield van stem)
over het ledeninitiatief:

punt 1. ledenenquête via elk Medium (het bestuur wilde zich niet verplichten
tot een ledenenquête in elk Medium).
Aanwezige stemgerechtigde leden: 19 voor, 7 tegen, 9 onthouding
Schriftelijk binnengekomen stemmen: 28 voor, 1 tegen, 1 onthouding
Machtigingen: 2 voor
Dit punt is dus met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Punt 2. Publicatie notulen.
Hierover hoeft niet gestemd te worden. Het bestuur heeft aangegeven niet van
plan te zijn de gehele notulen te publiceren. Echter, zij is wel bereid om
de besluitvorming en de argumentatie daarbij te publiceren. Hiertoe is het
bestuur wettelijk ook verplicht. Hierom ging het de initiatiefnemers
eigenlijk ook. Dus vandaar dat hierover niet gestemd hoefde te worden.

Punt 3a = punt 3 van het ledeninitiatief: z.s.m. ledenraadpleging over CGT
Nijmegen.
Aanwezige stemgerechtigde leden: 25 voor, 7 tegen, 3 onthouding
Schriftelijk binnengekomen stemmen: 30 voor,
Machtigingen: 2 voor
Dit punt is dus met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Punt 3b = de motie, ingediend door o.a. leden van de Steungroep en andere
leden (21 in totaal) over standpuntbepaling bestuur over CGT Nijmegen:
Aanwezige stemgerechtigde leden: 24 voor, 4 tegen, 7 onthouding
Machtigingen: 2 voor
Geen schriftelijk binnengekomen stemmen aangezien de motie tijdens de
vergadering is ingediend.
Ook dit punt is dus met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Punt 4. eventueel vertrek van twee oud-stichtingsbestuursleden.

Aanwezige stemgerechtigde leden: 13 voor, 15 tegen, 7 onthouding
Schriftelijk binnengekomen stemmen: 23 voor, 4 tegen, 3 onthouding
Machtigingen 2 voor
Ook dit punt is met meerderheid van stemmen (38 voor, 19 tegen en 10
onthoudingen) aangenomen.

Hierop schorste het bestuur de vergadering voor 15 minuten.

Na de schorsing stelt het bestuur de uitkomst van de punten 1 t/m 3 van het
ledeninitiatief incl. de motie te accepteren, de inhoud ervan mee te nemen
en ernaar te handelen. Naar aanleiding van punt 4 stelt het bestuur dat er
onvoldoende vertrouwen is in het bestuur en dat de Vereniging in oprichting
vanaf nu geen bestuur meer heeft. Het gehele bestuur trekt zich terug om
zich te beraden. Het bestuur blijft echter wel Stichtingsbestuur.

Na de aftocht van de bestuursleden blijven de aanwezige leden in eerste
instantie verbluft achter en er ontstaat verwarring over de status van de
ME-Stichting, die officieel nog bestaat, en de Vereniging die officieel nog
niet is opgericht en dus een Vereniging in oprichting met beperkte
rechtsbevoegdheden is. Echter er wordt snel ingegrepen door de
initiatiefnemers van het ledeninitiatief.

Na stemming (16 voor, 4 tegen en 2 onthoudingen) wordt besloten dat Eelco
van Tuyll, Rico Landman en Guido den Broeder (die zich daarvoor opgeworpen
hebben) een commissie vormen die de juridische positie van de Stichting en
de Vereniging i.o. zal onderzoeken en de gevolgen van deze crisissituatie in
kaart zal brengen. Tevens zal de commissie bezien hoe deze crisis kan worden
opgelost. Hiertoe zal o.a. getracht worden de dialoog met het
Stichtingsbestuur weer te openen.

De overige agendapunten (verslag van 12 mei, de statuten, het beleidsplan en
de begroting 2005) zijn dientengevolge dan ook niet meer aan de orde
geweest.

Het is nu dus afwachten wat er zal gebeuren.

Moe en uitgeput keerden wij huiswaarts.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften