Naar de inhoud

ANBI Logo

Demonstratie 21 maart 11.30 tot 14.00 Den Haag

Persbericht
Actiecomité “Stop de Herkeuringen”

Demonstratie 21 maart 11.30 tot 14.00 Den Haag

Om de stilte rond de herbeoordelingen van WAO-ers te doorbreken en te wijzen op de financiële slachting onder WAO-ers, is door een groot aantal landelijke belangenbehartigers het actiecomité “Stop de Herkeuringen” opgericht.

Van bijna 100.000 WAO-ers is of wordt na de herbeoordeling de uitkering verlaagd of ingetrokken. Dat is bijna de helft van het aantal mensen dat tot nu toe de herbeoordeling heeft of nog zal ondergaan. De groep die nu zonder WAO-uitkering zit is tweemaal zo groot als de groep met een verlaagde uitkering.

Deze mensen zijn radeloos. De regering stelt werk boven een uitkering. De werkelijkheid is dat van de werkloze herbeoordeelden slechts 5% een vaste baan heeft gevonden.

Het overgrote deel van de WAO-ers zou dolgraag willen werken,
maar hun gezondheidstoestand moet dat wel toelaten en werkgevers moeten bereid zijn om ze aan te nemen. Dat is niet zo. Daarom leiden de herbeoordelingen alleen maar tot slachtoffers.

De onrechtvaardige en onmenselijke herkeuringen moeten daarom stoppen.

Het actiecomité roept op tot een demonstratie op 21 maart van 11.30 tot 14.00 in Den Haag, zie voor info: http://stopdeherkeuringen.punt.nl (hier kunt u ook de petitie tekenen)

Aan de kamerleden zal een petitie worden aangeboden.

Omdat niet alleen de WAO-ers de dupe zijn van het beleid van het kabinet, maar ook de mensen die nu of in de toekomst aanspraak willen gaan maken op de per 1 januari 2006 aangenomen Wet WIA, roept het actiecomité ook gezond Nederland op mee te gaan. De gezonde van vandaag is de zieke van morgen!

Aanmelden om mee te gaan op de actiedag op 21 Maart in Den Haag via emailadres: stopdeherkeuring@gmail.com of loop even binnen bij de lokale SP om te vragen of busvervoer geregeld kan worden.

Regeerakkoord voorspelt problemen voor ME/CVS-jongeren

Een van de voornemens van de nieuwe coalitie van CDA, PvdA en Christenunie betreft het afschaffen van het recht op bijstand tot 27 jaar. Jongeren zullen voortaan worden verplicht om ofwel te werken ofwel een opleiding te volgen:

"Voor jongeren tot 27 jaar geldt een leer/werkplicht die bestuurlijk kan worden gehandhaafd door middel van veplichtende begeleidingstrajecten gericht op scholing op straffe van inhouding op een eventuele uitkering ('campus nieuw kans')."

Uit de ombuigingsbijlage blijkt vervolgens dat voortaan pas vanaf 27 jaar een beroep kan worden gedaan op bijstand. Als dit voornemen wordt uitgevoerd is er dus geen voorziening meer voor jongeren die tussen de wal en het schip vallen - bijvoorbeeld wie door ziekte niet kan leren of werken, maar geen uitkering ontvangt of loon krijgt doorbetaald. Volgens opgave van de UWV ontvangt slechts 4% van de ME/CVS-patiënten een arbeidsongeschiktheidsuitkering, terwijl uit TNO-onderzoek ("ME/CVS en Werk", 2003) blijkt dat de overgrote meerderheid ernstig arbeidsgehandicapt is. Veel jongeren met ME/CVS dreigen daardoor straks zonder inkomen te zitten.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad geeft geen commentaar op dit onderdeel van het regeerakkoord, zie: http://www.cg-raad.nl/organisatie/20070206b.html.

Tekst coalitie-akkoord: http://www.kabinetsformatie20062007.nl/Images/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-92516.pdf.

Het Verborgen Geluk

Vrijdag verscheen 'Het verborgen Geluk', het eerste boek van de 23 jarige ME-patiënte Els Basten. In dit boek neemt Els Basten de lezer mee op reis in haar leven. "Ik heb ME en wil met dit boek laten zien dat als je een ziekte hebt, je die hebt maar niet bent. Ook met een ziekte of aandoening, ben je een volwaardig individu en kun je veel betekenis aan je leven geven."

De media heeft vorige week aandacht besteed aan Els Basten en haar boek. Woensdagavond zond Hart van Nederland een item uit over Els en enkele kranten hebben een artikel over haar en 'Het verborgen Geluk' gepubliceerd.

Meer informatie is te vinden op www.elsbasten.com

Libelle in de fout

Het weekblad Libelle weet deze week te melden dat ME/CVS verwant is aan ADHD, en dat Ritalin een geschikt medicijn is. Ook zou er misschien een verband zijn tussen ME/CVS en het slikken van de anti-conceptiepil.

Wij willen u op het hart drukken, hier geen geloof aan te hechten. Er is geen enkele basis voor deze beweringen.

Het gebruiken van Ritalin is bovendien niet zonder risico. Het is een stimulerend middel, dat de gebruiker laat geloven dat deze meer energie heeft dan in werkelijkheid. Op langere termijn is dat bij ME/CVS alleen maar schadelijk. Ritalin is bovendien verslavend.

In de rest van het artikel staan nog diverse opmerkelijke zaken. Zo zouden ME/CVS-patiënten na een inspanning een hele dag somber zijn, en is volgens de Libelle maar 4% van de patiënten arbeidsongeschikt.

Bron: http://www.libelle.nl/extra/inlibelle/dezeweek

Zie ook: http://www.mecvs.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=8213

Nieuwe versie Shepherd-gids is uit

De derde editie van de bekende Shepherd-gids over ME/CVS is verschenen bij de Sussex & Kent ME/CFS Society.
In 16 pagina's geeft de auteur informatie over onderzoek, diagnose en omgaan met de ziekte. De gids is bedoeld voor zowel patiënten als professionals.
 
De Sussex & Kent ME/CFS Society, die dit jaar twintig jaar bestaat, stelt nu de jongste gids over ME/CVS beschikbaar. De vernieuwde gids, die 16 pagina's telt, is geschikt voor zowel professionals als patiënten en is geschreven door specialist Dr. Charles Shepherd, die lid was van de ME/CVS werkgroep van de Chief Medical Officer, de hoogste medische adviseur in het Verenigd Koninkrijk. De gemakkelijk te gebruiken brochure gaat over onderzoek, diagnose en omgaan met de ziekte.
 
Dit is de derde editie van de gids die zo populair is dat er in de UK en overzees duizenden van zijn verspreid. De gids is in diverse andere talen vertaald.
 
Hoewel - zo schrijft de Society - de meeste artsen ME/CVS als een serieuze ziekte beschouwen en hun best doen om patiënten te behandelen en te ondersteunen, hebben sommigen met deze aandoening maanden moeten wachten op een duidelijke diagnose. Het genootschap hoopt dat de vernieuwde gids artsen helpt om de ziekte snel te herkennen en hen in staat te stellen de symptomen te beheersen en te adviseren over geschikte strategieën om met de ziekte om te gaan.

Lees ME nummer 1

leesme-1

Lees ME, het tijdschrift van de ME/CVS vereniging, is vandaag bezorgd bij de leden.

Het eerste nummer van Lees ME is 55 pagina's dik met bijdragen van o.a. Ruud Vermeulen en Christine van Reeuwijk, het verslag van het onderzoek naar beeldvorming over ME/CVS bij behandelaars, en een interview met Eelco van Tuyll.

Word lid van de ME/CVS Vereniging en ontvang de Lees ME in de brievenbus.

Eerste nummer van Lees ME verschenen!

Klik hier voor een previewLees ME, het tijdschrift van de ME/CVS Vereniging, is vandaag bezorgd bij de leden. Het eerste nummer is 55 pagina's dik met bijdragen van o.a. Ruud Vermeulen en Christine van Reeuwijk, het verslag van het onderzoek naar beeldvorming over ME/CVS bij behandelaars, en een interview met Eelco van Tuyll.

--

Als u op de afbeelding hiernaast klikt, dan kunt u eens kijken wat Lees ME u te bieden heeft.

Engels parlementair onderzoek ME/CVS: artsen negeren internationaal biomedisch onderzoek

Een Engelse parlementaire commissie onder leiding van voorzitter Dr. Ian Gibson presenteerde 27 november j.l. haar rapport met bevindingen over het Engelse onderzoek naar ME/CVS. De commissie bekritiseert het eenzijdige accent op de financiering van psychosociaal onderzoek. De commissie roept de regering op tot de instelling van een breed samengestelde onderzoekscommissie die meer objectief onderzoek doet naar ME/CVS.
Evenals in Nederland worden in Engeland momenteel alle beschikbare financiële middelen aangewend voor onderzoek naar cognitieve gedragstherapie – en medisch onverklaarde klachten. De beleidsbepalende MRI (Medical Research Counsil) vaart een soortgelijke koers als het Nederlandse ZonMw. De commissie kan hier niet mee instemmen. Dr. Ian Gibson concludeert terecht dat Engeland, in vergelijking tot Canada en de Verenigde Staten, een achterstand heeft opgelopen.

De commissie streeft naar consensus onder alle betrokkenen. Over de gewenste naamgeving wordt geen uitspraak gedaan. De commissie kiest voor een terughoudende opstelling ten aanzien van de diagnosticering van kinderen met ME/CVS.
Het streven naar consensus blijkt ook uit de participatie van Lord Turnberg. Sir Leslie Turnberg is de voormalige voorzitter van de Engelse variant op de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst: the Royal College of Physicians. Sir Leslie Turnberg, die voorheen zijn bewondering uitsprak voor Simon Wessely, lijkt nu in te zien dat cognitieve gedragstherapie geen wondermiddel is tegen ME/CVS. Cognitieve gedragstherapie, al dan niet succesvol, is hoogstens een gedeeltelijk antwoord op het medische vraagstuk waarmee de patiënt kampt, zo meent de commissie. De huidige behandelingen zijn alleen gericht op symptoombestrijding en niet op genezing. 

De commissie meldt een in het oog springend belangenconflict bij de psychosociale duiding van de ziekte door verzekeringsartsen. Het ontkennen van biomedische oorzaken en gevolgen bespaart immers veel uitkeringsgeld. De commissie levert felle kritiek op het Department for Work and Pensions en de verzekeringsmaatschappijen die patiënten vanuit een psychosociale classificatie van de ziekte een te lage invaliditeitsuitkering of helemaal geen uitkering verstrekken.
De commissie onderkent de lastige positie waarin de patiënt verkeert. De patiënt strijdt op twee fronten. Enerzijds de strijdom de ziekte te overwinnen en anderzijds de strijd om in aanmerkingte komen voor een uitkering. Deze ondraaglijke strijd is veel Nederlandse patiënten bekend. 

Scherp is de kritiek op de in Engeland onlangs door het "National Institute for Clinical health and clinical Excellence (NICE)" gepresenteerde conceptrichtlijnen voor de omgang met ME/CVS. Commissielid Des Turner noemt de protocollen van NICE "not fit forman nor beast". De richtlijnen zijn, voorzover we kunnen inschatten, qua toonzetting enigszins vergelijkbaar met de verzekeringsprotocollen waarmee Nederlandse ME/CVS patiënten binnenkort worden opgezadeld.
Gibson plaatst ook vraagtekens bij de onterechte psychiatrische duiding van de ziekte in medische handboeken en de sterk door de psychosociale lobby beïnvloede besluitvormingsprocessen. De invloedrijke Britse psychiater Simon Wesseley kwam tijdens de hoorzittingen niet opdagen, maar schreef de commissie een brief met de "geruststellende" boodschap dat er een biologisch element bestaat dat nader onderzocht moet worden. De Nederlandse situatie is vergelijkbaar. Ook de Nijmeegse professor Bleijenberg onderkent een biologisch element, maar laat niet na om cognitieve gedragstherapie als enige heilzame behandeling te propageren.

Opmerkelijk is de geringe aandacht van de media voor dit rapport. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de Engelse regering de aanbevelingen van het rapport naast zich neerlegt. Toch is dit rapport een belangrijke stap in de richting van erkenning van ME/CVS in de Engeland. De ontwikkelingen in de VS en in Canada sijpelen langzaam door. De commissie heeft de Canadese diagnostische criteria voor ME/CVS expliciet vermeld. De Canadese diagnostische criteria beschouwt de commissie als een waardevolle poging om het klinische beeld vanME/CVS te typeren.

Achtergrondinformatie:

 

De genoemde commissieleden:

 Het rapport:

Genoemde medici:

De (NICE) protocollen voor ME/CVS:

Medische begrippen:

  • Orthostatische intolerantie: verlaagde bloeddruk door neurologische oorzaak.
  • Oxidatieve stress: komt binnen de cel voor tijdens bepaalde infecties. Bij oxidatieve stress worden vrije radicalen geproduceerd die de cellen kunnen beschadigen.

Verslag ALV

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2006 is Nico Driebergen met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid. Nico zal de functie van penningmeester vervullen. Hij is daarmee de opvolger van Peter de Lange, die om gezondheidsredenen het bestuur heeft verlaten. Het bestuur bestaat verder uit Guido den Broeder (voorzitter) en Rob Arnoldus (vice-voorzitter). De functie van secretaris is nog steeds vacant.
 
De vergadering ging, eveneens unaniem, akkoord met de begroting voor 2007. De minimum-contributie blijft gehandhaafd op 25 euro. De nieuwe penningmeester zal met een voorstel komen waardoor ook mensen lid kunnen worden voor wie dat bedrag niet op te brengen is. Het bestuur kreeg ondertussen mandaat om langs alle voorgestelde wegen naar extra inkomsten te zoeken.
 
Met ruime meerderheid (17/25) werd besloten om bij wetenschappelijk onderzoek van ZonMW naar Cognitieve Gedragstherapie per geval te beoordelen of de vereniging daar medewerking aan wil verlenen. De vergadering heeft bij voorbaat medewerking toegezegd aan een mogelijk onderzoek van een van de leden van de vereniging naar de praktijkervaringen van patiënten met allerlei behandelingen.
 
De vergadering vond de gedrukte versie van de informatiefolder er prima uitzien. Voor de verspreiding van de folder onder gezondheidscentra, apotheken enz. wordt een beroep gedaan op de leden. Gratis exemplaren van de folder kunnen worden aangevraagd via reactie@me-cvsvereniging.nl. Naar aanleiding van de tekst van de informatiefolder zal de vereniging een discussie starten over 'markers' voor ME/CVS.

Evaluatie Belgische referentiecentra: geen concreet effect CGT/GET

Vandaag verscheen het Evaluatierapport van het RIZIV (Rijksinstitiuut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) over de Belgische referentiecentra voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Van april 2002 t/m juni 2005 werden in totaal 3042 patiënten verwezen naar de vijf referentiecentra. Als gevolg van een combinatie van onderbezetting en wachtlijsten voltooide daarvan slechts 20% de voorgeschreven behandeling, bestaande uit cognitieve gedragstherapie en graded exercise training.
 
De conclusie van het RIZIV, dat hoge verwachtingen had van deze bij ons door de Gezondheidsraad zo sterk aangeprezen behandelingsmethode, laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: "Een significante verbetering van het socioprofessioneel functioneren van de patiënten is één van de doelstellingen van de overeenkomst. Gemiddeld genomen zijn de centra hier echter niet in geslaagd."
 
Het aantal patiënten dat na behandeling genezen werd verklaard bedroeg precies nul. De helft van de patiënten gaf zelf aan iets beter te functioneren, terwijl 3 op de 10 vonden dat het slechter ging.
Bij objectieve meting van de inspanningscapaciteit bleek het effect van de hele therapie verwaarloosbaar. Het aantal uren dat de patiënten per week betaalde arbeid verrichtten was na afloop zelfs minder dan voordat ze aan de therapie begonnen.
 
Het RIZIV wijt het verschil tussen deze teleurstellende uitkomsten uit de praktijk en de successen die het Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid te Nijmegen rapporteert aan twee zaken: het Kenniscentrum negeert de nevencriteria voor CVS - zoals spierpijn, concentratie- en geheugenproblemen, niet-verfrissende slaap en malaise na inspanning - en het neemt alleen minder zware gevallen. In de referentiecentra bleek 38% van de patiënten al vijf jaar of langer ziek. De maximale inspanning van de patiënten was gemiddeld 73% van wat gezonde personen maximaal halen.
 
De resultaten zijn voor het college van het RIZIV overigens geen aanleiding om nu met deze behandeling te stoppen. In de Artsenkrant (nr. 1788 van 27 oktober 2006) stelt men integendeel juist een intensivering voor, door voortaan alle patiënten op te nemen en zo uit de thuissituatie te halen.
 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften