Naar de inhoud

ANBI Logo

Verslag algemeen overleg vaste kamercommissie VWS

Bron: website tweede kamer
Datum vaststelling: 11 mei 2005

Het Verslag van het algemeen overleg van 5 april 2005 met minister Hoogervors (VWS) over:

De brief van de minister van VWS d.d. 4 februari 2005 inzake het standpunt ten aanzien van het advies over het 'Chronisch Vermoeidheidsyndroom' van de Gezondheidsraad (29 800 XVI, nr. 115)

URL's

Uitnodiging tot lidmaatschap

Gegroet!

Nu de ME en CVS Vereniging via het aannemen van de statuten en de bestuursverkiezing vaste grond onder de voeten heeft gekregen, nodigen wij uiteraard iedereen, die dat in afwachting van de eerste ALV nog niet heeft gedaan, (nogmaals) van harte uit om lid te worden.

Het lidmaatschap van de patientenvereniging betekent niet alleen dat u de activiteiten van de vereniging steunt, maar ook dat u zelf zeggenschap krijgt over wat de vereniging gaat doen en waar de vereniging voor staat. De statuten maken het mogelijk dat leden, die niet in staat zijn om naar een ledenvergadering te komen, toch mee kunnen stemmen over de te nemen
beslissingen.

Als vereniging van de patienten zelf is vanaf nu de ME en CVS Vereniging de eerst aangewezen organisatie om de belangen van de patienten in zijn algemeenheid te behartigen. Natuurlijk hopen wij dat te doen in samenwerking met de andere patientenorganisaties zoals de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, en ook met bijvoorbeeld de Chronisch Zieken en
Gehandicapten Raad waar wij ons als lidorganisatie zullen aanmelden.

In de komende tijd zullen wij als bestuur onder meer een globaal beleidsplan ontwikkelen, dat dan ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd. De inbreng van een ieder is welkom, dus wie ideeen, wensen, verwachtingen enz. heeft, laat het horen!
Dit kan op de forums van de vereniging, http://me-chat.nl/forum, maar
vanzelfsprekend ook langs andere wegen.

De (minimum-)contributie voor het jaar 2005 is vastgesteld op 25 euro, over te maken op ons gironumemr (zie onder). Aanmelden als lid gaat het snelst via de website. Wie geen lid wil
worden, maar wel de vereniging wil steunen, kan dat doen als begunstiger; de (minimum-)bijdrage is ook dan 25 euro.

Zegt het voort!

Het bestuur,

  Guido den Broeder
  Rob Arnoldus
  Judy Hooymeyer
  Rico Landman
  Peter de Lange

Postadres:
ME en CVS Vereniging
Kortenhorststraat 23
8015 BW Zwolle

Postgiro:
4286957
ME en CVS Vereniging
Rotterdam

Uitzending Twee Vandaag

Datum: 1 juni 2005
Zender: Nederland 2
Programma: Twee Vandaag
Tijd: 18.00-19.00 uur

-----

Kirsten-Joy heeft haar bloed laten testen in Keulen en nu blijkt, na 17 verloren jaren(!!!!!), dat zij de ziekte van Lyme heeft. Omdat inmiddels duidelijk is dat de Nederlandse testen niet nauwkeurig genoeg zijn, het zijn ook commerciële testkits waar men gebruik van maakt, én omdat blijkt dat er patiënten zijn die jarenlang de verkeerde diagnose hebben zoals ME of zelfs MS, heeft Twee Vandaag een reportage gemaakt. Kirsten-Joy zal daar ook in te zien zijn. Het item is opnieuw uitgesteld van woensdag 25 mei  naar 1 juni aanstaande. Het zal ons niet verbazen als ook op deze datum het item niet zal worden uitgezonden, omdat op die dag het referendum over de Europese grondwet wordt gehouden.

Lyme URL's:

Bij de uitzending:

Eerste Algemene Leden Vergadering succes

Met gepaste trots kunnen we u melden dat de ME en CVS Vereniging vandaag geformaliseerd is. De voorlopige statuten zijn goedgekeurd en zullen na toetsing door een notaris worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee wordt onze vereniging omgevormd naar een rechtspersoon en ook zeer belangrijk: we kunnen ons aansluiting bij de CG-raad. De statuten komen de volgende vergadering nog nader aan de orde (details later in de notulen).

Tijdens de vergadering is er een voorlopig bestuur benoemd. Het bestuur bestaat uit 5 mensen, die van ALV de ruimte gekregen hebben om zelf de functies te verdelen. Het is een tijdelijk bestuur, de leden zijn gekozen voor een periode van 6 maanden. De profielschetsen van de bestuursleden zijn voor leden in te zien op het forum.

Verder is er een girorekening 4286957 op naam van: ME en CVS Vereniging opengesteld. De contributie is door de ALV vastgesteld op 25 euro per jaar.

De notulen worden op dit moment uitgewerkt en zullen onder de leden worden verspreid.

Eerste Algemene Leden Vergadering

De eerste algemene ledenvergadering (ALV) van de ME en CVS Vereniging wordt gehouden op donderdag 12 mei 2005, Wereld ME-dag, in de aula van de Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Deze laan bevindt zich recht tegenover de hoofduitgang van Amersfoort CS. De vergaderlocatie is ca. 400 meter verwijderd van het station.

De vergadering begint om 11 uur 's ochtends en zal duren tot 1 uur 's middags. Tijdens deze ALV zullen de voormalige werkgroepleden een korte uiteenzetting geven over de achtergronden van het oprichten van de vergadering. Andere onderwerpen zijn de statuten van de vereniging en het kiezen van een nieuw bestuur uit de beschikbare kandidaten.

Alleen leden hebben stemrecht tijdens deze vergadering. Wilt u ook meestemmen, dan kunt u uiteraard nog lid worden en daarmee stemrecht verwerven. Lid worden is heel eenvoudig:

-----

Stuur een mailtje naar ik.word.lid@mevereniging.nl met daarin:

  • voornaam (of initialen) en achternaam
  • adres
  • postcode en woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Ook familie, betrokkenen en belangstellenden kunnen natuurlijk lid worden. Alle steun is welkom!!!

Handleiding voor de herkeuring

Bij de WAO-(her)keuring staat veel op het spel. De ervaring leert dat een goede voorbereiding een positieve invloed kan hebben op het resultaat. De brochure 'Handleiding voor de (her)keuring', een uitgave van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, kan daarbij helpen.

Met 60 tips en 10 bijlagen, onder andere met adviezen voor het invullen van de vragenlijst van het UWV, over de Functionele Mogelijkhedenlijst, de dubbele keuring en de diagnosecodes die het UWV gebruikt. (87 pagina's).

Voor een overzicht van deze en andere brochures van de Steungroep surft u naar het brochureoverzicht op hun site.

Brief Minister De Geus aan UWV over ME/CVS bij keuringen

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: 29 april 2005
URL: http://docs.szw.nl/pdf/35/2005/35_2005_3_7362.pdf

De Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Dhr. Dr. J. M. Linthorst
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Geachte heer Linthorst,

Naar aanleiding van de motie van het lid Vendrik c.s. over de beoordelingvan CVS/ME geef ik u hierbij de betreffende kaders aan.

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een WAO-uitkering wordt geen gebruikgemaakt van het begrip 'officieel erkende aandoening', waarvan in de motie melding wordt gemaakt. Bij de WAOkeuring is het wettelijk criterium: "Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschapof bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring,ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen."

Het onderzoek van de verzekeringsarts, ook bij moeilijk objectiveerbare klachten, moet volgens het Schattingsbesluit aan de volgende vereisten voldoen:

"1.
a. de gebruikte onderzoeksmethoden, argumentatie, bevindingen en conclusies van het verzekeringsgeneeskundige onderzoek worden schriftelijk vastgelegd;
b. een door een andere verzekeringsarts uitgevoerd verzekeringsgeneeskundig onderzoek zal tot dezelfde bevindingen en conclusies kunnen leiden;
c. de redeneringen en conclusies van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek zijn vrij van innerlijke tegenspraak.

2.
De vaststellingen en het onderzoek geschieden aan de hand van algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethoden die gericht zijn op het kunnen vaststellen van ongeschiktheid tot werken als gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling."

Voor cliënten die hun klachten duiden of geduid zien als CVS/ME betekent dit dat voor hen noch een WAO-uitkering is gegarandeerd noch dat zij van eenuitkering zijn uitgesloten. Er is sprake van een individuele beoordeling.

Hoogachtend,

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)

Steun de ME en CVS Vereniging

U kunt de ME en CVS Vereniging steunen door een link op te nemen op uw eigen pagina. Of nog beter plaats de onderstaande banner:

Steun de ME en CVS Vereniging - Plaats een banner

De code voor het opnemen van de banner is als volgt:

<a href="http://www.me-cvsvereniging.nl/" title="Verwijzing naar de site van de ME en CVS Vereniging">
 <img src="http://www.me-cvsvereniging.nl/images/banner-me-cvs-vereniging.jpg" alt="Banner van de ME en CSV Vereniging">
</a>

De code voor het opnemen van een link is:

<a href="http://www.me-cvsvereniging.nl/" title="Verwijzing naar de site van de ME en CVS Vereniging">ME en CVS Vereniging</a>

Kamermeerderheid fluit Hoogervorst terug over vermoeidheidsziekten

Bron: Persbericht Groen Links
Datum: 26 april 2005

De Tweede Kamer steunde vandaag een motie van Kees Vendrik die chronische vermoeidheid (ME/CVS) officieel erkent als ziekte. Het geldt daarmee ook als officieel erkende ziekte in het kader van de WAO keuringen. GroenLinks is blij dat de Kamer de regering heeft willen corrigeren. Dit geeft duizenden mensen duidelijkheid en houvast.

Verzekeringsartsen lijken onzorgvuldig te opereren bij het beoordelen van ME/CVS-patiënten in het kader van de (herbeoordeling voor de) WAO. In plaats van een strikt individuele claimbeoordeling generaliseren sommige artsen (Met ME kun je gewoon werken, is geen ziekte etc.) Ook minister Hoogervorst ging enige tijd de mist in door te stellen dat hij ME/CVS niet als ziekte beschouwt. Daarmee week hij af van het standpunt van de Gezondheidsraad om ME/CVS in de praktijk wel degelijk te erkennen als ziektebeeld. Zeker nu duizenden mensen met een WAO-uitkering onder de 50 jaar versneld worden herkeurd, is het van groot belang dat de politiek een duidelijk signaal afgeeft.

Dat heeft de Tweede Kamer vandaag gedaan. Een motie van Kees Vendrik van GroenLinks (28 333, nr. 56) werd ondersteund door de gehele oppositie én regeringspartij D66. Deze motie stelt dat ME/CVS een officieel erkende ziekte is en als zodanig in de keuring voor de WAO moet worden beschouwd. Verzekeringsartsen mogen mensen dus niet op voorhand een WAO-uitkering weigeren als zij CVS/ME hebben. Zoals bij alle ziektebeelden moet een verzekeringsarts voor de WAO vaststellen wat de feitelijke beperkingen van mensen zijn. Het is niet relevant welk ziektebeeld daaraan ten grondslag ligt.

Minister Hoogervorst is nu teruggefloten. ME/CVS is een officieel erkende ziekte. Dit was overigens allang zo: toenmalig Staatssecretaris Linschoten liet al in 1995 de Kamer weten dat in de WAO-keuringspraktijk ME/CVS conform de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie als ziektebeeld erkend wordt (Alle lidstaten van de WHO zijn hieraan gebonden. Dat geldt dus ook voor Nederland. ME is voor Nederland dan ook een erkende ziekte). In het Kamerdebat over het rapport van de Gezondheidsraad én in het debat over de herkeuringen van WAO-ers bleken de betrokken bewindslieden (Hoogervorst en De Geus) niet bekend met de uitspraak van Linschoten. Merkwaardig genoeg wilden ze deze lijn niet bevestigen. Dat is nu alsnog met de Kameruitspraak rechtgezet.

Mensen met CVS/ME weten nu waar ze aan toe zijn: ook zij horen normaal bij de WAO-keuring te worden behandeld en niet op voorhand te worden uitgezonderd. De motie vraagt minister de Geus deze heldere lijn zo snel mogelijk aan alle verzekeringsartsen van het UWV te melden.
 

Kees Vendrik (Tweede Kamerlid Groen Links)

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften