Naar de inhoud

ANBI Logo

Heftig nieuws

Via onze advocaat hebben wij vernomen dat (iemand van) het demissionair bestuur heeft geprobeerd de ME/CVS-vereniging uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Onze advocaat heeft dit voorlopig voorkomen en sprak van valsheid in geschrifte. Hij is nu druk bezig met de jurist van de KvK  om aan te tonen dat de vereniging nooit is opgeheven door de ALV. Dat is met  de beschikbare stukken en de notulen eenvoudig aan te tonen.


Achtergrondinformatie: "Rechtsvormen: de vereniging"

Rechtsvormen: de vereniging

Bron: Website Kamer van Koophandel

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die volgens bepaalde regels een bepaald doel willen verwezenlijken. Dit doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden. Een vereniging mag dus wel winst maken, maar die moet dan ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waarin in principe ieder van de leden ten minste één stem heeft. Deze Algemene Ledenvergadering benoemt het bestuur meestal uit haar midden. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken in de vereniging.

[ Oprichtingsvereisten | Aansprakelijkheid | Belastingen | Sociale zekerheid | Continuïteit ]

Oprichtingsvereisten
Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Er zijn twee soorten:

 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. Dit zijn verenigingen die zijn opgericht bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten worden ingeschreven in het handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, is iedere bestuurder naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. Dit zijn verenigingen waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. Deze verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid mag, maar hoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister.

In de statuten worden de belangrijkste regels van de vereniging vastgelegd. Als de vereniging bij notariële akte wordt opgericht, moeten de volgende punten in de statuten worden opgenomen:

 • de naam en de plaats van vestiging
 • het doel
 • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
 • de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering
 • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
 • de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding

Voor wijziging van de statuten van een vereniging die bij notariële akte is opgericht, is ook een notariële akte vereist. Naast statuten wordt er door verenigingen vaak een huishoudelijk reglement gehanteerd, waarin de meer specifieke regels voor de vereniging zijn opgenomen.

Aansprakelijkheid
De bestuurders en leden van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, ook niet na ontbinding en faillisement.

Als de vereniging onder de vennootschapsbelasting valt, is echter de anti-misbruikwetgeving van toepassing en kunnen bestuurders onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden.

Bestuursleden van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn, naast de vereniging zelf, hoofdelijk aansprakelijk. Zoals hiervoor vermeld, kan het bestuur van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid de vereniging inschrijven in het handelsregister. Het voordeel van de inschrijving is, dat de bestuurders slechts hoofdelijk aansprakelijk zijn voorzover de wederpartij aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan haar verplichtingen zal voldoen.

Belastingen
Als een vereniging een onderneming drijft, moet over de winst uit die onderneming vennootschapsbelasting worden betaald. Er is, grofweg gesteld, sprake van een onderneming als er voldoende mate van arbeid en organisatie bestaat waarmee stelselmatig winst wordt gemaakt en als er concurrerende werkzaamheden worden verricht.

Zeer complex is de vraag of een vereniging BTW moet afdragen. Raadpleeg hiervoor een belastingdeskundige of de belastingdienst.

Sociale zekerheid
Bestuurders van verenigingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Vanzelfsprekend kunnen verenigingen wel werknemers in dienst hebben.

Continuïteit
Verenigingen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Ze worden onder meer in de volgende gevallen ontbonden:

 • als de algemene vergadering besluit de vereniging op te heffen
 • door het ontbreken van leden
 • als gevolg van een faillissement

Persbericht Steungroep

Groningen, 26 januari 2005Persbericht

Reactie Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid op rapport Gezondheidsraad over ME/CVS:

ERKENNING ME/CVS BELANGRIJK, MAAR ER MOET NOG VEEL GEBEUREN

Op 25 januari 2005 bracht de Gezondheidsraad een rapport uit over ME/CVS*.
In dat rapport wordt ME/CVS erkend als een reële, ernstig invaliderende
aandoening. Die erkenning is een belangrijk feit voor alle mensen die aan
deze ziekte lijden. Toch moet er nog veel gebeuren om de positie van
ME-patiënten te verbeteren.  Er zijn concrete maatregelen nodig op het
gebied van gezondheidszorg en sociale zekerheid om de negatieve gevolgen van
het gebrek aan erkenning ongedaan te maken. Met prioriteit moet bij de
(her)keuringen voor de WAO-, WAJONG- en WAZ-uitkeringen de reële
arbeidsongeschiktheid van veel mensen met ME/CVS worden erkend. In al die
gevallen waarin hun beperkingen zijn genegeerd of gebagatelliseerd moet de
keuring worden overgedaan.

ME-patiënten krijgen tot op de dag van vandaag vaak te horen dat zij niet
'echt' ziek zijn, dat hun klachten alleen maar in hun gedachten bestaan, dat
ze slechts een verkeerd gedragspatroon hebben en/of dat er sprake is van een
'modeziekte'. Wanneer je zo ziek bent dat je daardoor werk, inkomen, sociale
contacten en toekomstperspectief bent kwijtgeraakt is een dergelijk onbegrip
uiterst pijnlijk. Ook de materiële gevolgen van dit onbegrip zijn groot:
vaak geen uitkering, geen aangepast werk, geen traplift, scootmobiel of
thuiszorg.

De erkenning van de ernst van ME/CVS door de Gezondheidsraad komt dan ook
geen moment te vroeg. Maar wil die erkenning een positief effect hebben, dan
moet de boodschap van de Gezondheidsraad over de realiteit en ernst van
ME/CVS doordringen tot artsen, indicatieorganen, uitkeringsinstanties (UWV)
en werkgevers. De publicatie van het rapport alleen is daarvoor niet
voldoende. Het rapport is gericht aan minister Hoogervorst. Het is te hopen
dat hij het nodige zal ondernemen om deze boodschap uit het advies effectief
en gericht te verspreiden. Maar ook minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid De Geus heeft een taak. Een van de problemen waarmee veel
ME-patiënten te maken krijgen is immers arbeidsongeschiktheid.

Concreet advies over arbeidsongeschiktheid ontbreekt

De Gezondheidsraad stelt dat er bij ME/CVS sprake is van zware beperkingen
in het persoonlijk, beroepsmatig en sociaal functioneren en dat volledige en
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vaak voorkomt. Dat die
arbeidsongeschiktheid meestal blijvend is blijkt uit het gegeven dat slechts
10% of minder van de patiënten volledig herstelt. Het is dus bij de
Gezondheidsraad bekend dat er vaak sprake is van duurzame
arbeidsongeschiktheid, die door ontkenning van het bestaan van ME/CVS tot op
de dag van vandaag lang niet altijd wordt erkend en lang niet altijd tot een
uitkering leidt.
Helaas ontbreekt een concreet advies om dit probleem op te lossen. Het
rapport bevat slechts een globale weergave van de algemene regels voor
verzekeringsartsen. Dat die regels bij ME-patiënten vaak niet goed worden
toegepast wordt niet vermeld, ondanks het feit dat hierover specifieke
onderzoeksresultaten voorhanden zijn, onder andere geproduceerd in opdracht
van de toenmalige Commissie van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV).**

Resultaat herkeuringen WAO, WAJONG en WAZ alarmerend

Zowel uit de opmerkingen van de commissie zelf, als uit beschikbaar
onderzoek en uit de ervaringen van patiënten blijkt dat een deel van de
bedrijfs- en verzekeringsartsen van mening is dat ME/CVS geen ziekte is en
dat iemand met deze diagnose gewoon moet kunnen werken. Wie door deze artsen
wordt beoordeeld krijgt vaak geen WAO- of WAJONG-uitkering, of een te lage.
Dit probleem bestaat al jaren, maar neemt sinds kort in omvang toe. De WAO-,
WAJONG- en WAZ-herkeuringen die op dit moment gaande zijn laten een
alarmerend beeld zien: mensen met ME/CVS die eerst wel een WAO- of
WAJONG-uitkering hadden, krijgen in veel gevallen te horen dat hun
beperkingen tegenwoordig niet meer meetellen bij de beoordeling van hun
arbeidsongeschiktheid omdat 'ME/CVS geen ziekte is maar een gedragsstoornis'
, of omdat 'mensen met ME/CVS niet meer arbeidsongeschikt verklaard mogen
worden'. Het gevolg is dat mensen die een ziekte hebben die volgens de
Gezondheidsraad 'reëel en ernstig invaliderend' is hun uitkering verliezen
omdat het UWV de realiteit en ernst van hun arbeidsongeschiktheid niet wil
erkennen. De Steungroep zal, met het rapport van de Gezondheidsraad in de
hand, bij het UWV en de politiek verantwoordelijken aandringen op oplossing
van dit acute probleem.

Rapport roept nieuwe misverstanden op

De Steungroep betreurt het ontbreken van concrete adviezen om de positie van
ME-patiënten te verbeteren. Daarnaast bestaat het gevaar dat de
Gezondheidsraad nieuwe misverstanden oproept. In het rapport wordt veel
nadruk gelegd op het belang van activiteit, kort samengevat in het devies:
'rust roest'. Dergelijke opmerkingen kunnen door bedrijfs- en
verzekeringsartsen gemakkelijk als signaal worden opgevat om geen rekening
te houden met de noodzakelijke balans tussen rust en activiteit, die per
patiënt en vaak ook per periode verschilt. Ernstige verslechtering van de
gezondheid kan het gevolg zijn.

De Steungroep heeft nog een aantal kritiekpunten op het advies. De
belangrijkste daarvan zijn de wetenschappelijke eenzijdigheid, het
kritiekloze propageren van cognitieve gedragstherapie en 'graded exercise
'-therapie als behandeling, de vaak karikaturale weergave van de visie van
patiënten en het ontbreken van concrete adviezen voor door de overheid te
financieren wetenschappelijk onderzoek. Deze kritiek zal zorgvuldig worden
uitgewerkt en onder andere op internet worden gepubliceerd.***

Conclusie

De erkenning van ME/CVS als ernstige ziekte én de erkenning van het feit dat
deze ziekte in veel gevallen tot volledige of gedeeltelijke, meestal
duurzame, arbeidsongeschiktheid leidt, mag niet zonder gevolgen blijven.
Deze erkenning moet worden omgezet in effectieve maatregelen, zowel op het
gebied van de gezondheidszorg als op dat van de sociale zekerheid. Wat de
gezondheidszorg betreft valt bijvoorbeeld te denken aan een snellere en meer
zorgvuldige diagnosestelling en aan het recht op thuiszorg en voorzieningen
voor gehandicapten. Wat de sociale zekerheid betreft moeten de beoordelingen
waarbij de ziekte of de daarbij horende klachten en beperkingen niet zijn
erkend, worden overgedaan. En in het nieuwe WAO-stelsel moeten ook mensen
met ME/CVS recht op WAO (in het nieuwe stelsel IVA genoemd) kunnen krijgen
op grond van duurzame volledige arbeidsongeschiktheid.


* Het chronische-vermoeidheidssyndroom, advies van de gezondheidsraad aan de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nr 2005/02, 25 januari 2005.
Op te vragen via www.gr.nl
** A. de Bont, C. Meus en G. Hazelaar, Stoornissen, beperkingen en handicaps
in de uitvoering. Over verschillen in de implementatie, interpretatie en de
uitvoering van de richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium,
geïllustreerd aan de hand van de problematiek bij ME. College van Toezicht
Sociale Verzekeringen, Zoetermeer 1998. ISBN 90-75605-54-4
***   www.steungroep.nl. Zie voor informatie, achtergronden en standpunt
over cognitieve gedragstherapie www.steungroep.nl/cgt/cgtstandpunt.htm

De Roode Roos

Goed nieuws: wij hebben contact gehad met  De Roode Roos. Leden van de ME/CVS-vereniging kunnen voorlopig -met  behoud van de gebruikelijke korting- supplementen bestellen. Vermeld wel duidelijk waarom er geen betalingsbewijs is bijgevoegd, zodat de bestelling niet vertraagd.

Advies Gezondheidsraad

Vandaag is ME/CVS breeduit in het nieuws. De Gezondheidsraad, het hoogste adviesorgaan van de regering op het gebied van de gezondheidszorg, heeft een advies uitgebracht over het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Enerzijds een positieve ontwikkeling, omdat CVS erkend wordt als een echte ziekte. Anderzijds minder positief, omdat in de media wéér de nadruk komt te liggen op de controversiële Nijmeegse variant van cognitieve gedragstherapie. De commissie wenst overigens geen gebruikt te maken van de term "ME", omdat die -zo zegt het rapport- ten onrechte suggereert dat er een ontsteking is van hersenen en ruggenmerg.

Als werkgroep zijn wij niet gerechtigd om namens de ME/CVS-vereniging op te treden, simpelweg omdat ons mandaat niet zover reikt. Wij moeten ons beperken tot het weer in de benen krijgen van de ME/CVS-vereniging. Toch wilden wij dit nieuws hier plaatsen, zodat u op de hoogte blijft. Daarom hieronder wat linkjes naar informatie over deze kwestie:

Meer informatie:

Beeldmateriaal:

Cartoons:

Verklaring Steungroep

Het bestuur van de Steungroep ME & Arbeidsongeschiktheid heeft vandaag een verklaring doen uitgaan. In deze verklaring staat onder andere te lezen:

Het bestuur van de Steungroep kan onder de huidige omstandigheden de ME/CVS-Stichting niet erkennen als patiëntenorganisatie van mensen met ME/CVS in Nederland. De legitieme vertegenwoordiger van ME-patiënten in Nederland wordt in principe gevormd door de ME/CVS-vereniging. Wij roepen daarom alle betrokkenen op om mee te werken aan een oplossing van de ontstane crisissituatie en zich in te zetten voor de opbouw van een sterke ME/CVS-Vereniging, met een goed bestuur.

De volledige verklaring vindt u via deze link

Oproep

Met uw hulp trachten wij de ledenlijst van de ME/CVS-Vereniging te reconstrueren. Als we weten wie er lid zijn -of willen worden-, kunnen we zelf een nieuwe Algemene Leden Vergadering organiseren, waarop een nieuw bestuur kan worden gekozen. Bent u lid, of kent u leden, geef dit dan aan ons door via de link in de linkerkolom ('Lid worden'). Zegt het voort!

ME/CVS-vereniging, aangenaam!!!

Vandaag ben ik, samen met een tweetal helpers, naar een in arbeids- en ondernemersrecht gespecialiseerd jurist geweest. Daar is in ieder geval vast komen te staan dat de ME/CVS-vereniging wel degelijk opgericht is. De feiten:

 • De ME/CVS-vereniging is een informele vereniging met beperkte juridische bevoegdheden, omdat er nog geen statuten zijn vastgelegd bij de notaris.
 • De oprichting van de ME/CVS-vereniging is formeel bekrachtigd door de eerste algemene ledenvergadering (het houden van de ALV maakt de vereniging legitiem).
 • De ME/CVS-vereniging kan -zonder toestemming van de ALV- niet door het bestuur worden ontbonden.

We hebben dus een ME/CVS-vereniging!!!!! Tot zover. Nu te moe om de rest van het verhaal te doen, wellicht na het weekend meer nieuws hierover.

Wat wil de werkgroep?

In principe wil de werkgroep zorgen dat er een goed opgetuigde vereniging komt. Dat kan met een nieuw op te richten vereniging, maar bij voorkeur met de al opgerichte ME/CVS-vereniging (ivm logische opvolging van de ME-Stichting). Om de zaken helder te houden, willen we een vereniging die dezelfde basis heeft als de ME/CVS-vereniging had bij aanvang van de ALV, inclusief doelstellingen. De mogelijkheden voor democratische besluitvorming zullen worden uitgebreid. Daarna kunnen de leden via de ALV (of een commissie) de vereniging vorm gaan geven naar hun wensen, dus verder gaan waar ze 16 november zijn tegengehouden. Wij gaan ons niet buigen over vraag ME, CVS of ME/CVS, uitspraken doen over CGT en dat soort zaken. Dat mag –wat ons betreft– een Algemene Ledenvergadering (of een daardoor benoemde commissie) straks gaan doen. Wij zijn geen benoemd bestuur en dus gaan we ons ook niet inhoudelijk met beleidszaken bezighouden. Helaas kosten de stappen veel tijd en inspanning. Wij hopen en verwachten dat we er desondanks uit gaan komen.

Voortgangrapportage

Opdracht De gevolgen van de ontstane crisissituatie te onderzoeken en aansluitend naar een oplossing zoeken, daarbij trachtend om de dialoog met het bestuur van de ME-Stichting snel weer te openen. Onderzoek Na het raadplegen van de Kamer van Koophandel, is allereerst langs alle mogelijke wegen getracht om in gesprek te komen met het teruggetreden bestuur. Daarbij stuitten wij helaas op een volledige blokkade. Vervolgens hebben wij globale juridische informatie ingewonnen. Crisissituatie in kaart Sinds 12 mei 2004 bestaat er een ME/CVS-Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging heeft ca. 4700 leden, maar geen bestuur. De werkgroep kan op geen enkele wijze in de plaats treden van een bestuur. Alleen een nieuwe ALV kan de vereniging weer doen ontwaken. Praktische probleem daarbij is dat wij niet beschikken over de ledenlijst, omdat de ex-bestuursleden (thans allen nog bestuurslid van de ME Stichting) tot op heden weigeren deze informatie te overleggen, hoewel men daar wettelijk toe is verplicht. Mogelijke oplossingen

 1. Het komt alsnog tot een dialoog met het bestuur van de ME-Stichting. We onderzoeken alternatieve mogelijkheden om dit te bereiken. Donderdag 16 december hebben wij daarom een afspraak met een gespecialiseerde deskundige om de feiten helder te krijgen voor verdere stappen. Een eerdere afspraak met een jurist gaf onvoldoende duidelijkheid over de ontstane situatie. Nadere mededelingen over het raadplegen van de juristen volgen later.
 2. Juridische actie, in de eerste plaats om het ledenbestand te verwerven. Lukt dat, dan kan een nieuwe ALV worden uitgeschreven, waarna tijdens de ALV een nieuw bestuur kan worden gekozen. De aangepaste statuten kunnen daar worden vastgesteld, inmiddels hebben wij de concept-statuten van de ME/CVS-vereniging zodanig aangepast, dat deze voldoende democratische grondslag hebben om de vereniging ook daadwerkelijk te kunnen laten functioneren.
 3. Een nieuwe vereniging oprichten: omdat de ME-Stichting reeds een serie van domeinnamen had geclaimd hebben wij met spoed de domeinnaam mevereniging.nl vastgelegd. Tevens hebben wij het besluit genomen om per 1 januari 2005 een nieuwe vereniging op de rails te zetten. Dit besluit zal uiteraard weer worden ingetrokken als het mogelijk is om met de bestaande ME/CVS-vereniging verder te gaan. De stap is met name gezet om op alle mogelijke ontwikkelingen voorbereid te zijn.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften