Naar de inhoud

ANBI Logo

Notulen ALV

Dit verslag is niet van mijn hand, maar door een vrijwilliger uit de Regio Gelderland. Het verslag is tevens te vinden op het ME-Platform.

Beste regiovrijwilligers,

Ik heb een verslag geschreven van de Algemene Ledenvergadering 2004 en verstuurd aan de Huiskamergroepleden regio Arnhem. Ik wil jullie dit verslag niet onthouden. Lees en huiver (eventueel of desgewenst).

Gisteren, 16 november 2004, is de tweede Algemene Ledenvergadering van de ME/CVS-Vereniging in oprichting, gehouden in Utrecht. Ik ben er naar toe gegaan. Peter, Elly en Marietje (die mij gelukkig met de auto heeft opgehaald en thuisgebracht) waren er ook.1. Na de opening waarbij de voorzitter iedereen welkom heette, werd
geconstateerd dat er 35 aanwezige stemgerechtigde leden aanwezig waren en
dat er 5 machtigingen zijn afgegeven (waarvan er in de praktijk twee hebben
gestemd).

2.1 De voorzitter stelt namens het bestuur het zeer te betreuren dat de
redactie van Medium het ontslag heeft ingediend. Het bestuur heeft dit
echter niet als een crisis ervaren, in tegenstelling tot een groot aantal
leden. Het bestuur is op zoek naar nieuwe redactieleden. Er is al wel een
nieuwe hoofd-/eindredacteur aangesteld. Nogmaals verzekert het bestuur ons
van de continuïteit van het uitbrengen van het blad Medium.

2.2 Het ledeninitiatief (op schrift te vinden op de website
www.me-cvs-vereniging.nl bij de vergaderstukken van de 16e nov.).

Het ledeninitiatief van 5 pagina's bevat 4 punten van aanbeveling, waarover
gestemd gaat worden:
1. in elk Medium komt een ledenenquête, met wisselende thema's,
waarvan de uitkomst de basis van bestuursbeleid vomt;
2. notulen van bestuursvergaderingen worden openbaar gemaakt;
3. er komt z.s.m. een ledenraadpleging over hoe de vereniging moet
omgaan met CGT uit Nijmegen;
4. aangezien het nieuwe bestuur wantrouwen "erft" uit het verleden
zou er met een schone lei begonnen moeten worden waarbij de twee
oud-stichtingsbestuursleden per direct het bestuur zouden moeten verlaten en
worden bedankt voor hun inzet;

Bij punt 3 van het ledeninitiatief wordt een motie van o.a. leden van de St.
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en andere leden, 21 in totaal,
ingevoegd. Deze motie gaat over het gezamenlijke standpunt dat de toenmalige
ME-Stichting samen met de Steungroep zou bepalen ten aanzien van de
Cognitieve Gedragstherapie uit Nijmegen. Hiervoor is een commissie
samengesteld die dit standpunt zou formuleren. Dat is ook gebeurd. De
Steungroep heeft dit gezamenlijke standpunt, na overleg met de
ME/CVS-Vereniging naar buiten gebracht. Echter de ME/CVS-Vereniging heeft
zonder overleg een eigen standpunt naar buiten gebracht (in Medium nr. 3).
Bij de motie wordt het bestuur verzocht a.) het standpunt uit Medium 3 van
nov. 2004 terug te trekken; b.) het standpunt, door de commissie
geformuleerd, z.s.m. aan de leden ter raadpleging voor te leggen; c.) zodra
de uitkomst van deze ledenraadpleging bekend is overleg te voeren met de
Steungroep teneinde tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Hierop gaven Eelco en Rico (van het ledeninitiatief) een korte toelichting,
waarbij o.a. duidelijk werd gezegd dat punt 4 zeker niet persoonlijk naar de
twee betrokken bestuursleden is bedoeld en dat het ook niet persoonlijk
hoeft te worden opgevat.

Hierop volgde een uitgebreide discussie over CGT en het standpunt daarover
van het bestuur. Tijdens deze discussie bleek dat het bestuur de dag voor de
vergadering een brief naar de Gezondheidsraad heeft gezonden met het
standpunt van het bestuur t.a.v. CGT. Het standpunt verwoord in deze brief
wijkt eigenlijk niet veel af van het standpunt van de Steungroep. Hierover
bestond echter lange tijd een communicatiestoornis tussen het bestuur en de
leden. Het bestuur was in de veronderstelling dat de leden van haar vroeg om
zich uit te spreken als voorstander of als tegenstander van de therapie op
zich (vandaar het stuk in Medium). De leden willen echter een duidelijke
uitspraak over de claims die Nijmegen legt bij CGT, namelijk dat het de
enige bewezen werkzame therapie is met zoveel procent (n.b. ik dacht 70%)
"genezingen" als "wetenschappelijk" resultaat. Ook op de gehanteerde
criteria en de uitsluitingen bestaat veel kritiek enz. Deze kritiek is
echter grotendeels wel verwoord in de brief van het bestuur aan de
Gezondheidsraad, zij het echter niet in voor ons leden heel duidelijk
leesbare taal.

Op deze discussie volgde de stemming (bij oproeping = alle namen van de
aanwezige stemgerechtigde leden werden voorgelezen en het betreffende lid
moest dan zeggen of hij/zij voor of tegen was of zich onthield van stem)
over het ledeninitiatief:

punt 1. ledenenquête via elk Medium (het bestuur wilde zich niet verplichten
tot een ledenenquête in elk Medium).
Aanwezige stemgerechtigde leden: 19 voor, 7 tegen, 9 onthouding
Schriftelijk binnengekomen stemmen: 28 voor, 1 tegen, 1 onthouding
Machtigingen: 2 voor
Dit punt is dus met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Punt 2. Publicatie notulen.
Hierover hoeft niet gestemd te worden. Het bestuur heeft aangegeven niet van
plan te zijn de gehele notulen te publiceren. Echter, zij is wel bereid om
de besluitvorming en de argumentatie daarbij te publiceren. Hiertoe is het
bestuur wettelijk ook verplicht. Hierom ging het de initiatiefnemers
eigenlijk ook. Dus vandaar dat hierover niet gestemd hoefde te worden.

Punt 3a = punt 3 van het ledeninitiatief: z.s.m. ledenraadpleging over CGT
Nijmegen.
Aanwezige stemgerechtigde leden: 25 voor, 7 tegen, 3 onthouding
Schriftelijk binnengekomen stemmen: 30 voor,
Machtigingen: 2 voor
Dit punt is dus met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Punt 3b = de motie, ingediend door o.a. leden van de Steungroep en andere
leden (21 in totaal) over standpuntbepaling bestuur over CGT Nijmegen:
Aanwezige stemgerechtigde leden: 24 voor, 4 tegen, 7 onthouding
Machtigingen: 2 voor
Geen schriftelijk binnengekomen stemmen aangezien de motie tijdens de
vergadering is ingediend.
Ook dit punt is dus met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Punt 4. eventueel vertrek van twee oud-stichtingsbestuursleden.

Aanwezige stemgerechtigde leden: 13 voor, 15 tegen, 7 onthouding
Schriftelijk binnengekomen stemmen: 23 voor, 4 tegen, 3 onthouding
Machtigingen 2 voor
Ook dit punt is met meerderheid van stemmen (38 voor, 19 tegen en 10
onthoudingen) aangenomen.

Hierop schorste het bestuur de vergadering voor 15 minuten.

Na de schorsing stelt het bestuur de uitkomst van de punten 1 t/m 3 van het
ledeninitiatief incl. de motie te accepteren, de inhoud ervan mee te nemen
en ernaar te handelen. Naar aanleiding van punt 4 stelt het bestuur dat er
onvoldoende vertrouwen is in het bestuur en dat de Vereniging in oprichting
vanaf nu geen bestuur meer heeft. Het gehele bestuur trekt zich terug om
zich te beraden. Het bestuur blijft echter wel Stichtingsbestuur.

Na de aftocht van de bestuursleden blijven de aanwezige leden in eerste
instantie verbluft achter en er ontstaat verwarring over de status van de
ME-Stichting, die officieel nog bestaat, en de Vereniging die officieel nog
niet is opgericht en dus een Vereniging in oprichting met beperkte
rechtsbevoegdheden is. Echter er wordt snel ingegrepen door de
initiatiefnemers van het ledeninitiatief.

Na stemming (16 voor, 4 tegen en 2 onthoudingen) wordt besloten dat Eelco
van Tuyll, Rico Landman en Guido den Broeder (die zich daarvoor opgeworpen
hebben) een commissie vormen die de juridische positie van de Stichting en
de Vereniging i.o. zal onderzoeken en de gevolgen van deze crisissituatie in
kaart zal brengen. Tevens zal de commissie bezien hoe deze crisis kan worden
opgelost. Hiertoe zal o.a. getracht worden de dialoog met het
Stichtingsbestuur weer te openen.

De overige agendapunten (verslag van 12 mei, de statuten, het beleidsplan en
de begroting 2005) zijn dientengevolge dan ook niet meer aan de orde
geweest.

Het is nu dus afwachten wat er zal gebeuren.

Moe en uitgeput keerden wij huiswaarts.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften