Naar de inhoud

ANBI Logo

Uitnodiging tot lidmaatschap

Gegroet!

Nu de ME en CVS Vereniging via het aannemen van de statuten en de bestuursverkiezing vaste grond onder de voeten heeft gekregen, nodigen wij uiteraard iedereen, die dat in afwachting van de eerste ALV nog niet heeft gedaan, (nogmaals) van harte uit om lid te worden.

Het lidmaatschap van de patientenvereniging betekent niet alleen dat u de activiteiten van de vereniging steunt, maar ook dat u zelf zeggenschap krijgt over wat de vereniging gaat doen en waar de vereniging voor staat. De statuten maken het mogelijk dat leden, die niet in staat zijn om naar een ledenvergadering te komen, toch mee kunnen stemmen over de te nemen
beslissingen.

Als vereniging van de patienten zelf is vanaf nu de ME en CVS Vereniging de eerst aangewezen organisatie om de belangen van de patienten in zijn algemeenheid te behartigen. Natuurlijk hopen wij dat te doen in samenwerking met de andere patientenorganisaties zoals de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, en ook met bijvoorbeeld de Chronisch Zieken en
Gehandicapten Raad waar wij ons als lidorganisatie zullen aanmelden.

In de komende tijd zullen wij als bestuur onder meer een globaal beleidsplan ontwikkelen, dat dan ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd. De inbreng van een ieder is welkom, dus wie ideeen, wensen, verwachtingen enz. heeft, laat het horen!
Dit kan op de forums van de vereniging, http://me-chat.nl/forum, maar
vanzelfsprekend ook langs andere wegen.

De (minimum-)contributie voor het jaar 2005 is vastgesteld op 25 euro, over te maken op ons gironumemr (zie onder). Aanmelden als lid gaat het snelst via de website. Wie geen lid wil
worden, maar wel de vereniging wil steunen, kan dat doen als begunstiger; de (minimum-)bijdrage is ook dan 25 euro.

Zegt het voort!

Het bestuur,

  Guido den Broeder
  Rob Arnoldus
  Judy Hooymeyer
  Rico Landman
  Peter de Lange

Postadres:
ME en CVS Vereniging
Kortenhorststraat 23
8015 BW Zwolle

Postgiro:
4286957
ME en CVS Vereniging
Rotterdam

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften