Statuten

De ME/cvs Vereniging staat sinds 15 april 2005 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, afdeling: Gooi-, Eem- en Flevoland.

Vestigingsplaats: Amersfoort
Nummer: 32108065

Oorspronkelijk luidde de volledige naam van de vereniging: ME en CVS Vereniging.
Op 12 november 2006 is de naam van de vereniging verandert in ME/CVS Vereniging.

Op de Algemene Vergadering van 17 november 2012 vond een stemming plaats over de naam van de vereniging, en is de naam van de vereniging verandert in ME/cvs Vereniging.

 

Statuten van de ME/cvs Vereniging van 17 oktober 2012.

STATUTEN
ME/cvs Vereniging

NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: ME/cvs Vereniging, en is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a.
 het behartigen van de collectieve en individuele belangen van degenen die lijden aan Myalgische Encephalomyelitis, diagnosecode G93.3 in de classificatie ICD10 van de Wereld Gezondheids Organisatie, in deze statuten verder beschouwd te zijn begrepen onder de afkorting ME/cvs, en van hun partners, verwanten en nabije omgeving;
b. het behartigen van de collectieve en individuele belangen van degenen die lijden aan het Chronisch Vermoeidheids Syndroom, voor zover vallend onder diagnosecode G93.3 in de classificatie ICD10 van de Wereld Gezondheids Organisatie, in deze statuten verder beschouwd eveneens te zijn begrepen onder de afkorting ME/cvs, en van hun partners, verwanten en nabije omgeving;
c. het bevorderen van een zo gunstig mogelijke maatschappelijke en individuele situatie van degenen die lijden aan ME/cvs en van hun partners, verwanten en nabije omgeving;
d. het bevorderen van een zuivere beeldvorming over ME/cvs bij zowel het publiek als medici, instanties, overheid, media en andere betrokkenen, en het bevorderen van een faire behandeling van degenen die lijden aan ME/cvs.
e. het stimuleren van al wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door:
a. voorlichting te geven en kennis te verbreiden over ME/cvs aan:
1. degenen die lijden aan ME/cvs, hun partners, verwanten en nabije omgeving,
2. het algemeen publiek
3. specifieke doelgroepen, zoals medici en politici. Hierbij hoort ook het stimuleren van kennis en kunde.
b. degenen die lijden aan ME/cvs, hun partners, verwanten en nabije omgeving te steunen en te stimuleren bij activiteiten die zijn gericht op het geheel of gedeeltelijk herstel van de gezondheid en het verbeteren van hun leefomstandigheden, onder andere door het bieden van mogelijkheden voor onderlinge contacten en de uitwisseling van ervaringen, het bieden van inzicht in mogelijkheden voor behandeling en redzaamheid, het bepleiten van wetenschappelijk onderzoek en het beïnvloeden van de politieke besluitvorming;
c. het behartigen van de belangen van degenen die lijden aan ME/cvs, hun partners, verwanten en nabije omgeving op het terrein van de gezondheidsvoorzieningen, de sociale voorzieningen, en andere voorzieningen, een en ander voor zover er een relatie bestaat met ME/cvs.
ORGANEN.
Artikel 3.
De vereniging kent de volgende organen:

a. de algemene vergadering.
b. het bestuur.
c. de raad van advies.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
Artikel 4.
1.
 Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die zich als lid hebben aangemeld. Het bestuur beslist binnen zes (6) weken na de aanmelding over de toelating tot lid van de vereniging. In een huishoudelijk reglement kunnen omtrent de aanmelding nadere regels worden gegeven.
2. Indien het bestuur de toelating tot lid afwijst, staat de betrokkene binnen vier (4) weken nadat het bericht van de niet-toelating hem heeft bereikt, beroep open op de algemene vergadering.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar.
4. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
5. De leden zijn verder verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur of de algemene vergadering na te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
c. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
6. Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen.
7. Het bestuur beslist over de toelating van begunstigers.
8. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
9. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.
REGISTER.
Artikel 5.

Het bestuur houdt een register bij, waarin de persoonlijke gegevens van de leden en begunstigers zijn opgenomen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging door het lid;
b. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, dan wel in strijd met het doel of de belangen van de vereniging, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
d. door overlijden van het lid.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur onder (schriftelijke) opgave van redenen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan plaatsvinden in willekeurig welke maand, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken. Er vindt dan echter geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap kan wel onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Tegen een besluit tot onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap door de vereniging is slechts beroep mogelijk via de burgerlijk rechter.
4. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. Binnen 4 weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit staat de betrokkene beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich te verantwoorden in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele kalenderjaar verschuldigd.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN OVERIGE GELDMIDDELEN.
Artikel 7.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden en de bijdragen van de begunstigers, uit schenkingen en erfstellingen, subsidies, fondsen en uit alle overige baten. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
3. De algemene vergadering stelt bij tijd en wijle de hoogte van de jaarlijkse contributie van de leden en de minimale jaarlijkse bijdrage van de begunstigers vast.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
BESTUUR.
Artikel 8.

1. Er is een bestuur dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen drie (3) maanden een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Kandidaat-bestuurders kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door ten minste tien leden gezamenlijk. Alle voordrachten worden bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld.
4. Indien een voordracht de functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester betreft, wordt daarvan nadrukkelijk melding gemaakt.
5. Alleen meerderjarigen kunnen bestuurder van de vereniging zijn.
6. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen omtrent de kandidaatstelling van leden voor het bestuur worden gegeven.
7. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding.
8. De ter uitvoering van zijn taak in redelijkheid gemaakte kosten worden een bestuurder vergoed, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.
BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 9.

1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden worden als zodanig gekozen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, maar niet tegelijkertijd twee of meer van de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Het bestuur ziet er op toe, dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester te allen tijde worden vervuld of waargenomen. Indien één of meer van deze functies niet worden vervuld, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen drie (3) maanden een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open functie of de open functies aan de orde komt.
3. In de bestuursvergaderingen heeft ieder bestuurslid één (1) stem. Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Van alles wat tijdens een bestuursvergadering is behandeld, worden door of namens de secretaris notulen opgemaakt. In afwijking van hetgeen de wet bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. Bij afwezigheid van de voorzitter, of wanneer de vergadering dat in meerderheid wenst, zit iemand anders de vergadering voor.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen verdere regels voor de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
Artikel 10.

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuurder is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. leder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is gekozen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Het bestuurslidmaatschap kan ook eindigen door overlijden van of door het bedanken door het bestuurslid.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt indien en zodra het bestuurslid geen lid meer is van de vereniging.
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 11.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer andere personen die door het bestuur worden gekozen en ontslagen.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verrichten van arbeid door derden, het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4. De vereniging wordt, onverminderd het laatste in artikel 3 gestelde, vertegenwoordigd door:
a. hetzij door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid;
b. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden;
c. hetzij door alle bestuursleden gezamenlijk.
RAAD VAN ADVIES.
Artikel 12.

1. Het bestuur wordt in haar beleid bijgestaan door een raad van advies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over het te voeren beleid.
2. Leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur. De raad van advies staat binnen vier (4) weken nadat het bericht van benoeming of ontslag haar heeft bereikt, beroep open op de algemene vergadering. Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de raad van advies.
3. Adviezen van de raad van advies zijn vertrouwelijk, tenzij de raad van advies anders beslist. Op verzoek van de raad van advies maakt het bestuur adviezen bekend aan de leden. Daarbij vermeldt het bestuur of het advies wordt opgevolgd.
4. De vereniging vergoedt de kosten die de raad van advies in redelijkheid maakt ter uitoefening van haar taak.
5. Lidmaatschap van de raad van advies eindigt:
- indien het lid toetreedt tot het bestuur;
- door overlijden;
- indien het lid zich terugtrekt;
- indien het lid door het bestuur ontslag is aangezegd en de beroepstermijn is verstreken
- zonder dat beroep is ingediend, dan wel beroep is ingediend en dit door de algemene vergadering is verworpen.
6. Nadere regels omtrent de samenstelling en de werkwijze van de raad van advies kunnen worden opgenomen in een reglement, vast te stellen door de raad van advies na goedkeuring door het bestuur.
VERENIGINGSJAAR, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 13.
1.
 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, onder overlegging van een verslag van het gevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten, een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering kiest jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van één (1) jaar. Een aftredend lid van de kascommissie is onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat een persoon slechts drie maal achtereen hernoembaar is.
5. Het lidmaatschap van de kascommissie eindigt:
- indien het lid toetreedt tot het bestuur;
- indien het lid geen lid meer is van de vereniging;
- indien het lid zich terugtrekt, of door de algemene vergadering als lid van de kascommissie wordt ontslagen;
- bij opheffing van de kascommissie na de uitoefening van haar taak.
6. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Deze verplichting komt te vervallen als een accountant het boekenonderzoek heeft verricht en van zijn bevindingen schriftelijk verslag aan het bestuur heeft uitgebracht.
7. De kascommissie kan zich door een deskundige doen bijstaan, indien het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist. De kosten daarvan worden, binnen redelijke grenzen, door de vereniging gedragen. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
8. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven (7) jaar te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14.
1.
 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of krachtens de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. een bestuursverslag van het gevoerde beleid en de uitgevoerde activiteiten;
b. een plan, ingediend door het bestuur, met betrekking tot het beleid en de activiteiten voor het komende verenigingsjaar/de komende verenigingsjaren;
c. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
d. het na vaststelling en goedkeuring van het jaarverslag overgaan tot het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid;
e. de verkiezing van de in artikel 13 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
f. de voorziening in eventuele vacatures;
g. voorstellen van het bestuur en/of de leden, aangekondigd en toegelicht bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Verder is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken op een schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen, van ten minste vijf procent (5%) van het aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een stem. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14.7 of bij advertentie in ten minste één veelgelezen landelijk dagblad. De kosten daarvan worden, binnen redelijke grenzen, door de vereniging gedragen.
5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. Een aankondiging in het blad van de vereniging staat gelijk aan de hiervoor bedoelde aankondiging. Een aankondiging op de website of via e-mail kan volstaan voor leden, die hiermee hebben ingestemd. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste eenentwintig (21) dagen, de dag der vergadering daaronder niet begrepen.
6. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en toegelicht onverminderd het bepaalde in de artikelen 14 en 19. Bijbehorende stukken, voor zover niet meegezonden, worden ter inzage gelegd en op aanvraag toegestuurd.
7. Ten minste tien (10) leden die bevoegd zijn een stem uit te brengen kunnen schriftelijk gemotiveerd een agendapunt ter bespreking aanmelden. Mocht dit voorstel gefrustreerd worden door het bestuur, dan dient ter vergadering gestemd te worden over de behandeling van dit onderwerp.
TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 15.
1.
 Toegang tot de algemene vergadering hebben de bestuurders, de leden en de begunstigers van de vereniging, de leden van de raad van advies, en eventuele gemachtigden.
2. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 4 en geschorste bestuursleden.
3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
4. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft één (1) stem.
5. Tenzij de voorzitter van de algemene vergadering anders besluit, hebben alleen leden ter vergadering spreekrecht, leden die per skype mee vergaderen inbegrepen.
MACHTIGINGEN.
Artikel 16.
1.
 Een lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Uit de machtiging moet duidelijk blijken wie de machtiger is en wie de gemachtigde. Een lid kan maximaal vijf (5) andere leden op de algemene vergadering vertegenwoordigen.
2. Een volmacht is geldig met of zonder steminstructie.
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN.
Artikel 17.
1. 
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door een ander lid van het bestuur. De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten een ander, niet-leden daaronder medebegrepen, tot voorzitter van de vergadering aan te wijzen, het bepaalde in artikel 8 leden 3,5,6,7 en 8 is van overeenkomstige toepassing op bedoelde aanwijzing.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of bij diens afwezigheid door een ander lid van het bestuur, notulen gemaakt, die op de volgende algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van deze vergadering worden ondertekend. De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten een ander, niet-leden daaronder medebegrepen, tot secretaris van de vergadering aan te wijzen, het bepaalde in artikel 8 leden 3,5,6,7 en 8 is van overeenkomstige toepassing op bedoelde aanwijzing. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
3. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18.
1.
 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan door een stemgerechtigde aanwezige betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Een dergelijke herstemming is hoofdelijk of schriftelijk en kan slechts eenmaal plaats hebben, tenzij een meerderheid van de vergadering anders beslist.
3. Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden daarbij beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft dan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen, (waaronder niet is begrepen de tweede stemming), wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht. Zijn bij die voorafgaande stemming de minste stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
5. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Ter vergadering geschieden alle stemmingen over zaken mondeling. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten briefjes. Niet aanwezige leden moeten tekenen om zeker te stellen dat zij de toezenders zijn. Bij aanwezigheid volstaat het te controleren dat iedere aanwezige slechts één eigen stembriefje inlevert.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 19.
1.
 De statuten van de vereniging kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar statutenwijzigingen zullen worden besproken en dat daar ook over zal worden gestemd.
2. Een voorgestelde statutenwijziging moet ten minste eenentwintig (21) dagen voor de ledenvergadering waarin zij wordt besproken, op een geschikte plaats ter inzage liggen. De voorgestelde wijziging(en) kan/kunnen ook tenminste eenentwintig (21) dagen voor de vergadering naar alle leden worden toegestuurd. Het toesturen kan per post, of, voor de leden die daarmee hebben ingestemd, per e-mail gedaan worden. Degene(n) die oproept/oproepen tot de ledenvergadering waarin de voorgestelde statutenwijziging wordt besproken, is verantwoordelijk voor de ter inzage-legging.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde (¾) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste één/twintigste (1/20) deel van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier (4) weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijzinging treedt pas in werking nadat er een notariële akte van is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING EN FUSIE.
Artikel 20.
1. 
De vereniging kan worden ontbonden, of fuseren met één of meer andere rechtspersonen, door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging kiest de algemene vergadering ten minste twee (2) vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie (3) maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
3. Bij het besluit tot ontbinding gaat het batig saldo naar een kwalificerende goededoeleninstelling die de belangen behartigt van ME-patiënten en hun naasten.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 21.
1.
 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag van de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, door indiening van een schriftelijk voorstel daartoe door ten minste ten vijf procent (5%) van het aantal van de stemgerechtigde leden, of op voorstel van het bestuur.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.
SLOTBEPALING.
Artikel 22.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.